Volikogu 15.09.2022 istungil

Võeti vastu  Põlva valla 2022. aasta teine lisaeelarve
Põhitegevuse tulude ja kulude eelarve suureneb kokku 266 780,74 euro võrra mitmete teenuste müügi, tegevuskuludeks ja sihtfinantseeringuteks saadud toetuste läbi.
Investeerimistegevuse tulud-kulud  suurenevad 612 675 euro võrra seoses laekunud projektitoetustega ühe mobiilse generaatori soetamises, Partsi–Meemaste tee rekonstrueerimiseks ja Põlva sotsiaal- ja hooldekeskuse ehitamiseks.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla heakorraeeskiri
Heakorraeeskirja muudatused puudutavad rohealade määramist, parkimist prügikonteinerite juures, lemmikloomade ujutamist supluskohtades ning rohealade niitmist.  

Avalikuks kasutamiseks määratavate teede ja tänavate nimekirja muutmine
Avalikult kasutatavate teede nimekirjast arvati välja Väike-Haava tee nr 8720065 ja Metsaääre tee nr 8720112. Teed määratakse edaspidi metsateedena, mida remondib Riigi Metsamajandamise Keskus.

Ahja Hooldekodu tegevuse lõpetamine
Volikogu otsustas lõpetada alates 1. jaanuarist 2023 Ahja hooldekodu tegevuse.
Selle aasta septembris valmivad Põlva valla Hooldekodu kaks uut hoonet kokku 40 teenuskohaga. Hoolealuste vastuvõtt uutes majades on kavandatud 1. jaanuarist 2023. Sellega seoses suureneb hooldekodu kohtade arv vallas ning kaob vajadus amortiseerunud ja piiratud võimalustega Ahja Hooldekodu pidamiseks. Ahja hooldekodus ei ole võimalik enam teenuse kvaliteeti parandada ega ka hinda tõsta, selle omateenitud tulu ei kata enam ka hädavajalikke kulusid. Ahja hooldekodus on 13 kohta, hetkel on hooldekodus 7 hooldatavat.

Määruste muutmine
Muudeti sissetulekust sõltuva toetuse maksmise määrust. Põlva vallas on vanaduspensionäridele seni makstud 50 eurost jõulutoetust avalduse alusel. Senine sissetulekust mittesõltuv toetus muudeti sissetulekupõhiseks toetuseks. Selle aasta detsembris saavad jõulutoetust vanaduspensionärid, kelle sissetulek on väiksem või võrdne 2,5-kordse toimetulekutoetuse määraga, mis on 500 eurot. Toetuse saamiseks tuleb teha avaldus sotsiaalosakonnale.

Muudeti ka mittetulundusliku tegevuse, kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide ning huvihariduse ja huvitegevuse toetuste andmise kordasid. Muudatused tulenevad taotluste menetlemise keskkonna SPOKU kasutuskogemusest ning Põlva valla asutuste SPOKU põhimääruse muutmisest.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus