« Tagasi

Põlva valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. augustist kuni 24. septembrini 2023

Põlva Vallavolikogu võttis 29.06.2023 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva valla üldplaneeringu. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 14. augustist kuni 24. septembrini 2023 veebirakenduse kaudu.

Üldplaneering on koostatud kogu Põlva valla territooriumile. Põlva valla pindala on 705,9 km2. Põlva valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ja hästi töötavate üldiste põhimõtete ja tingimuste abil eelduste loomine elanike, ettevõtete ja külaliste vajadustega arvestava, loodust säästva ning arengut toetava keskkonna olemasoluks ja säilimiseks.

Üldplaneering teeb ettepaneku maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja muutmiseks, arvestades kohaliku tasandi ruumilisi vajadusi ning üldplaneeringu eesmärke. Täpsustatakse linnalise asustuse piiri, väärtusliku maastiku ja rohevõrgustiku piiri ja kasutustingimusi ning väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimusi. Tehakse ettepanek arvata väärtuslike maastike hulgast välja Arniku maastik ning muuta ilusaid teid maakonnaplaneeringus.

Olulisi muutusi väljakujunenud asustusstruktuuris ei kavandata, soositakse väljakujunenud asustusega alade arengut, hoitakse keskustele toetuvat asustusstruktuuri ja välditakse asustuse laialivalgumist piirkondadesse, kus selline asustuse hajumine on looduskeskkonnale koormav ja majanduslikult kulukas. Eesmärk on eelkõige kasutada olemasolevat taristut ja võimalikult vähe võtta kasutusele uusi, inimtegevusest mõjutamata või vähe mõjutatud alasid. Üldplaneering määrab tiheasustusalad, mis on ühtlasi ka detailplaneeringu koostamise kohustusega alad. Määratakse üldised ehitus- ja maakasutuspõhimõtted ning täpsemad tingimused piirkondades maakasutuse juhtotstarvete kaupa. Üldplaneering määrab meetmed kohaliku kultuuripärandi säilitamiseks ja võimalike arheoloogiliste leidude kaitseks, pöörab tähelepanu rohevõrgustiku, väärtuslike maastike, heas seisus ökosüsteemide ja väärtusliku põllumajandusmaa säilitamisele, annab põhimõtted jätkusuutliku liikuvuse ja tehnovõrkude planeerimiseks ning tingimused taastuvenergia tootmisrajatistele. Hea elukeskkonna hoidmiseks määrab üldplaneering tingimused elukohalähedastele puhkealadele ning annab soovitused müra ja õhusaaste leevendamiseks ning kliimamuutustega toimetulekuks.

Üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võiva olulise keskkonna-, majandusliku-, sotsiaalse- ning kultuurilise mõju hindamiseks viidi läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Mõjude hindamise tulemusena selgus, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. KSH aruandes välja toodud ettepanekud on integreeritud üldplaneeringu teemavaldkondade käsitlusse.

Kirjalikke arvamusi üldplaneeringu kohta saab Põlva Vallavalitsusele esitada avalikul väljapaneku ajal, 14. augustist kuni 24. septembrini 2023, esitades need e-posti aadressile info@polva.ee või Kesk tn 15, Põlva linn, 63308 Põlva vald.

Üldplaneering, sellele antud kooskõlastused ja arvamused ning üldplaneeringu koostamisega seotud materjalid on kättesaadavad Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/uldplaneering-koostamisel, planeeringu veebirakendus koos vajalike viidetega asub aadressil https://term.polva.ee/yldplaneering/.

Üldplaneeringu koondkaardilt ja rakenduse kaartidelt leiab huvipakkuva koha üles aadressi järgi. Koondkaardi ülemisel menüüribal asuvad tööriistad andmekihtide sisse- ja väljalülitamiseks, leppemärkide kuvamiseks, mõõtmiseks ning väljatrükkide koostamiseks. Kõige parema ülevaate maa kasutamise tingimustest annab koondkaart, pikemad selgitused on seletuskirjas ja veebirakenduses. Üldplaneering ise ei muuda maakasutust, vaid annab tingimused selleks, kui praegust kasutust soovitakse muuta.