« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenusest

Alates 21. maist 2018. a osutab Põlva vallas sotsiaaltransporditeenust OÜ Omnirem.

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

Teenust osutatakse puudega isikule, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

  1. elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja tegelikult elab Põlva vallas ja;
  2. oma terviseseisundist tulenevalt kasutab liikumisabivahendit või vajab kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel ja;
  3. puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Teenust osutatakse tööpäevadel Põlva valla haldusterritooriumil ja valla piirist kuni 50 kilomeetri kaugusel asuvasse sihtkohta ja tagasi.

Teenuse saamiseks tuleb vähemalt kuus tööpäeva enne sõitu registreerida ennast telefonil 5866 8496 või e-posti aadressil Gerti.karilaid-vidder@polva.ee ning edastada järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
 4) andmed puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
 5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit;
 6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutaja omaosalus on 0,20 eurot kilomeetri kohta, mis tasutakse sõiduki juhile enne sõidu alustamist .

Kui teenust osutatakse korraga rohkem kui ühele teenuse saajale jagatakse teenuse omaosaluse maksumus teenuse saajate vahel v.a saatja.