« Tagasi

Vallavalitsuse 11.01.2021 istungil

Katastriüksuse aadressi muutmine
Tännassilma külas Margi katastriüksuse (katastritunnus 61901:003:0761) uueks lähiaadressiks määrati Kulla. 

Hinnakirja kehtestamine
Kehtestati Põlva Päevakeskuses osutatavate teenuste ja koduteenuste hinnakirjad, mis hakkavad kehtima alates 1. veebruarist 2022.

Hindamiskomisjoni moodustamine
Moodustati Põlva Vallavalitsuse hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus komisjoni esimees registrispetsialist Kaia Sillaste; liikmed ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Mihkel Kala, keskkonnaspetsialist Reelika Raig, hankespetsialist Uno Kangro ja ehitusspetsialist Remida Aasamäe.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Võõrandati Põlva vallale kuuluvad garaažid asukohaga Tilsi keskus 9, Tilsi küla, Põlva vald, nende tegelikele kasutajatele.

Detailplaneeringu algatamine
Algatati Põlva vallas Rosma külas Värska mnt 4 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine koolile uue õppehoone ehitamiseks ja jäeti algatamata detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Lina tn 19 katastriüksusele tunnusega 62201:001:1528, koormatav ala 8 m2 ja Kirsi tänava T1 katastriüksusele tunnusega 62201:001:0692, koormatav ala 137 m2

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
Arvestades asjaolu, et energiahinnad on teinud läbi olulise tõusu kehtestati eluruumi alaliste kulude uued piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Põlva vallas.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus