« Tagasi

Vallavalitsuse 21.02.2023 istungil

Vallavara kasutusse andmine ja tähtaja pikendamine
Mittetulundusühingule Ahja Kultuuriselts Aya Häärber antakse tasuta kasutusõigus Põlva valla omandis olevatele Allika tn 7 // Tartu mnt 23 // 23a // 23b katastriüksustele avalikuks kasutamiseks mõeldud madalseiklusraja paigaldamiseks.

Mittetulundusühingule Põlvamaa Tsõõrimajandus antakse tasuta kasutusõigus Põlva valla omandis olevale Kesk tänav T3 katastriüksusele toidukapi paigaldamiseks.

Osaühingu WOHOM kasutusse antakse Põlva vallas, Tilsi küla Külakeskuse hoones asuvad kaks mitteeluruumi (kontoriruum 20,46 m² ja kontoriruum 11,76 m²) kuni 31.12.2024.

Osaühingu RUUSA FARMER kasutusse antud Põlva vallale kuuluvas vankrikuuris aadressil Mõisahoovi tee 6, Mooste alevik, asuva autogaraaži ühe ruumi üldpinnaga 83 m², kasutamise tähtaega pikendatakse kuni 31.03.2023.

Sundvalduse seadmine
Sidevõrgu rajamiseks seati sundvaldused Enefit Connect OÜ kasuks Põlva valla omandis olevatele Pragi  külas Saava-Poioveski tee katastriüksusele, Himma külas Pereelamute tee katastriüksusele, Vastse-Kuuste alevikus Lootvina tee 7 katastriüksusele ja Jaama tn 3 katastriüksusele.

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise algatamine
Algatatakse "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muutmine. Arengukava muutmist koordineerib Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond. Hanke konsultandi leidmiseks korraldab aktsiaselts PÕLVA VESI.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Põlva valla 2023. aasta eelarvest eraldatakse andeka noore toetust neljale õppurile. Toetuse summa ühele õppurile on 400 eurot.

Reservfondist raha eraldamine
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele eraldatakse reservfondist 4922,50 eurot kinoprojektori remondikulu katteks.

Äriruumi üürihinna kehtestamine
Alates 01.04.2023 kehtestatakse aadressil Mõisahoovi tee 6, Mooste alevik asuvate garaažibokside üürihind 1,20 eurot 1m2 kohta kuus.

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine
Määrati rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele koolikohustuslikele lastele elukohajärgne munitsipaalkool.

Mittetulundusliku tegevuse toetamine
Põlva valla 2023. aasta eelarvest eraldatakse mittetulundusliku tegevuse toetust 52-le mittetulundusühingule kogusummas 32 630 eurot.  

Hanketulemuse kinnitamine
Põlva vallas Intsikurmu parkmetsas (Metsa tn 9, Metsa tn 11 ja Metsa tn 15) ja sellega piirneval kinnistul (Metsa tn 7) ainult kuivanud kuuskede raieõiguse enampakkumisele esitati kaks pakkumust. Edukaks tunnistati Lemeks Põlva AS pakkumus summas 5509 eurot.

 

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus