« Tagasi

Vallavalitsuse 22.08.2023 istungil

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine
Keelduti projekteerimistingimuste andmisest üksikelamu püstitamiseks Sillaotsa katastriüksusele Rosma külas põhjusel, et projekteerimistingimuste taotlus ei vasta üldplaneeringule.

Lähiaadressi muutmine
Muudeti Lutsu külas asuva Signe katastriüksuse aadressi andmeid ja määrati uueks lähiaadressiks Sossi.

katastriüksuse jagamine
Nõustuti Suurkülas Ala-Palli-Vahtre katastriüksuse (pindala 25.06 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Ala-Palli-Vahtre, sihtotstarve maatulundusmaa; Ala-Palli-Haava, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sundvalduse seadmine
Seati tähtajatu tasuta sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva vallas Tännassilma külas Vassila katastriüksusele maakaabelliini ja mastitõmmitsa paigaldamiseks.

Hajaasustuse programmi toetuse taotlused
Kiideti heaks hajaasustuse programmi raames esitatud aruanne ning eraldatakse toetuse lõpposa 463,91 eurot.

Teate koostas:
Alina Poduškina
meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus