« Tagasi

Vallavalitsuse 25.01.2022 istungil

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek Linnamäe tee L4 katastriüksusele (tunnus 62201:001:0726, kinnistu registriosa nr 17463150) isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks 10 m2 ulatuses elektrivõrgu rajamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Kauksi külas asuva Vahtra katastriüksuse (katastritunnus (47302:001:0054, pindala 21,21 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Vahtra, sihtotstarve maatulundusmaa ja Vahtrapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Ehitusloa kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks 21.05.2021 antud ehitusluba nr 2112271/17044 Lille tn 2 katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks. Taotleja soovib muuta hoone katusekallet ja ehitisealust pinda.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus