« Tagasi

Volikogu 21.02.2018 istungilt

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 21. veebruaril 2018 Mooste Mõisakoolis.

• Volikogu kehtestas ühinenud Põlva valla sotsiaalteenuste osutamise ja tingimuste korrad.

• Põlva valla lasteaedades kehtestati kohatasuks 15 eurot kuus ühe lapse kohta.

•  Alates 1. märtsist 2018 nimetatakse Lasteaed Kaari Vastse-Kuuste Lasteaiaks Kaari, lasteaed Illikuku nimetatakse Ahja Lasteaiaks Illikuku; Tilsi Lasteaed nimetatakse Tilsi Lasteaiaks Muumioru. 

• Kehtestati Ahja Lasteaia Illikuku, Mooste Lasteaia Tammetõru, Tilsi Lasteaia Muumioru ja Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari ajakohastatud põhimäärused.

• Otsustati Põlva vallavolikogu tunnustuste Aasta Tegu, Aukodanik ja kultuuripreemia andmine. Tunnustus Aasta Tegu antakse riigigümnaasiumi rajamise eest. Tunnustus Aukodanik antakse kauaaegsele põllumehele Peeter Alepile, kultuuripreemia spordivaldkonnas antakse Ingrid Muugale ja kultuurivaldkonnas Lutsu Teatri Seltsile. Tunnustused antakse üle 23. veebruaril 2018.

• Kehtestati ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2017–2029, mis on aluseks ÜVK süsteemide arendamiseks ja väljaehitamiseks nende teeninduspiirkonnas ning finantseerimisallikate leidmisel. Uuendatud kava kehtestamine on seotud AS Põlva Vesi poolt esitatud taotlusega Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Samas seoses muudeti ka  Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja.

• Kehtestati Põlva valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks ühes kuus 50 senti kuni neli eurot ühe ruutmeetri kohta.

• Võeti vastu Põlva valla 2018. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 30 346 000 eurot, investeeringuteks on planeeritud 11 619 877 eurot, investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 5 250 000 eurot.

• Kinnitati Põlva valla valimiskomisjoni uus 5-liikmeline koosseis ja asendusliikmed.

• Esimesel lugemisel oli uue Põlva valla põhimäärus.

• Uueks vallavolikogu korraliste istungite toimumise päevaks kinnitati iga kuu kolmas neljapäev.

• Majanduskomisjoni koosseisust arvati välja Tarmo Tamm ja tema asemele määrati komisjoni uueks liikmeks Romet Oone.

• Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega alates 01.01.2018 anti kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus. Vallavolikogu otsustas anda Põlva maakonna vapi ja lipu kasutamise korraldamise õiguse üle MTÜle Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kes korraldab ka Põlva maakonna teenetemärkide andmise.

• Kinnitati Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaan.

 

Annely Eesmaa
Avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel 799 9494 / 516 0435
Annely.Eesmaa@polva.ee