2.12.19
 
Ühinemiseelse Põlva valla haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
Kaevetööd

Kaevetööde luba on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes Põlva linna territooriumil ehitavad, remondivad või ekspluateerivad tehnovõrke ja teevad mullatöid Selleks on vaja täita avaldus ja kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega või kinnistute omanikega. Avaldus edastatakse paberkandjal kaeveloa väljastajale, kes igal konkreetsel juhul määrab isikute ringi, kellega on vaja kaevetööd kooskõlastada.
Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

  • sügavamal kui 30 cm maapinnast
  • kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne)
  • kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust
  • mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega

Teede ja tänavate ajutine sulgemine 
Teede ja tänavate ajutine sulgemine on teede ja tänavate, kõnniteede, väljakute, parkide, puhkealade või nende osade sulgemise ehitus- ja remonditöödeks; kaevetööde teostamiseks; demonstratsioonide, rongkäikude ning muude ürituste läbiviimiseks. Tänava sulgemise all mõeldakse läbiva liikluse katkestamist ühes või mõlemas suunas. Sulgemise loa taotleja peab esitama Põlva Vallavalitsusele taotluse koos liikluskorralduse skeemiga, mille on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid kooskõlastusi. Enne tänava sulgemisloa vormistamist tasub loa taotleja Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud tasumäära alusel tänava sulgemise loa väljastamise tasu.

Ehituslikud blanketid ja avaldused
Ehitusloa taotlused, kasutusloa taotlused, kirjaliku nõusoleku taotlused ja ehitise teatise vormid ja muud ehitustegevusega seotud blanketid on saadaval https://www.mkm.ee/et/ehitisregister.

 

Toimetaja: LIIA SULG