Jäätmemajandus

30.03.18

Segaolmejäätmeid kogub Põlva valla haldusterritooriumil  

AS Eesti Keskkonnateenused
e-post info@keskkonnateenused.ee
klienditeeninduse telefoninumber Tartus 738 6700
üle-Eestiline infotelefoni lühinumber 1919

Jäätmeveo hinnakiri Põlva piirkonnas
Jäätmeveo hinnakiri Laheda ja Vastse-Kuuste piirkonnas
Jäätmeveo hinnakiri Mooste piirkonnas

Pakendikonteinerite asukohad:

Ahja piirkonnas
Laheda piirkonnas
Mooste piirkonnas
Põlva piirkonnas
Vastse-Kuuste piirkonnas

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlikud jäätmed tuleb eraldi koguda,  sest loodusesse sattumisel võivad nad põhjustada keskkonnareostust või ohustada inimeste tervist. Ohtlikud jäätmed on näiteks aegunud ravimid, patareid, akud, värvid, lakid, õlid, elavhõbeda kraadiklaasid, päevavalguslambid jms. Märksõnad, mis nimetatud jäätmeliigiga seonduvad on: tuleohtlik, plahvatusohtlik, ärritav, mürgine jne.

Põlva vallas võetakse ohtlikke jäätmeid vastu 
AhjaMoostePõlvaTilsi ja Vastse-Kuuste jäätmejaamades.

Valdkonnaga seotud õigusaktid

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri
Laheda ja Vastse-Kuuste valla jäätmehoolduseeskiri
A
hja valla jäätmehoolduseeskiri
L
aheda valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord
Vastse-Kuuste valla jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise kord

Mooste vallas: 

Mooste valla  jäätmehoolduseeskiri

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kehtestamine

Koerte ja kasside pidamise eeskiri