Valdkonna õigusaktid

6.05.20

Määrused

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
Sissetulekust mittesõltuva toetuste määramise ja maksmise kord 
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord 
Puudega lapse hoolduse korraldamise kord 
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord 
Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord 
Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord 
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 
Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
Võlanõustamisteenuse osutamise kord 
Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord 
Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord  
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025 
Ahja Hooldekodu põhimäärus 
Põlva valla Hooldekodu põhimäärus
Põlva Päevakeskuse põhimäärus
Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Korraldused

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuse osutamise toetuse piirmäärade kehtestamine
Koduteenuste hinnakirja kehtestamine

Põlva Vallavalitsuse 22.01.2014 korraldus nr 2-3/47 "Põlva Päevakeskuse tasuliste teenuste hinnad"
Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse ja teenuse osutamisega seotud täiendavate kulude piirmäära kehtestamine

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

 

Endise PÕLVA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:

•  Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20
•  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord

 

 


 

 
Toimetaja: LIIA SULG