Valdkonna õigusaktid

24.05.18

•  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
  
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
•  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
  Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord
  Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord
  Võlanõustamisteenuse osutamise kord
  Puudega lapse hoolduse korraldamise kord
• Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
  Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord
•  Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
  Koduteenuste hinnakirja kehtestamine
•  Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

 

Endise PÕLVA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:

•  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
•  Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
•  Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20
•  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord
•  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Endise AHJA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Üldhooldusteenuse osutamise kord Ahja vallas
• 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
• 
Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord

Endise LAHEDA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Laheda valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord
• Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise ja üldhooldusteenusele suunamise kord
• Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Endise MOOSTE VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord
• Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Mooste vallas
• Mooste valla eelarvest toetuste maksmise kord