« Tagasi

Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 13.06.2018 korraldusega nr 2-3/401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu vastavalt lisale (lisa asub Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas).

Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse (katastritunnus 38501:001:0003) planeringuala suurus on ca 28000 m2, olemasolev maa sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa. Planeeringu põhilahendusega on kindlaks määratud puurkaevu ja reoveepuhasti asukohad katastriüksusel. Detailplaneering kooskõlastati ja saadeti kaasatavatele arvamuse andmiseks sellise planeeringulahendusega, kus juurdepääs puhastile oli planeeritud ainult Puhasti teelt. Naabruses asuvate kinnisasja omanike planeeringu koostamisse  kaasamise ajal ilmnes, et lisaks esialgsele planeeritud reoveepuhasti juurdepääsule Puhasti teelt, on otstarbekas puhasti juurde kavandada ka teine juurdepääs Hoole-Kõrbjärve teelt. Planeeringu  koostamise käigus leitud ruumilahendus – teise juurdepääsu lisamine – võimaldab kavandatud maa ja ehitiste sihtotstarbelist kasutamist ning  kavandatu elluviimist  ja ei muuda Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu põhilahendust. Detailplaneering on kooskõlas Laheda valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.07.2018 – 20.07.2018 Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus) ning Tilsi teenuskeskuses (endine vallamaja). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku jooksul aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.