Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud TERE aktsiaseltsi (registrikood 11411278) 17.04.2020 esitatud keskkonnakompleksloa L.KKL.PÕ-30997 muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa alusel tegeleb TERE aktsiaseltsi toorpiima ümbertöötlemisega pulbri-, või-, kodujuustu-, linnapiimatoodete tootmiseks Põlva meiereis (asukohaga Jaama tn 20, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond).

Keskkonnakompleksloa muutmise algatas Keskkonnaamet käitise kontrolli tulemuste alusel loa andmete ajakohastamiseks ning täiendamiseks. Keskkonnakompleksloas muutmise käigus täiendatakse käitise parima võimaliku tehnika, tootmisprotsessis kasutatavad ohtlike ained sisaldavaid abimaterjalide andmeid ja jäätmealast infot. Muudetakse välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid ja seoses 04.12.2019 avaldatud PVT-järelduste tõttu, õhkuheite seire nõudeid. 01.10.2019 jõustunud veeseaduse tõttu muudetakse põhjavee seire nõudeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.