« Tagasi

Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 12.08.2020. a korraldusega nr 2-3/413.

Planeeringuala suurus on 4,86 ha ja hõlmab Lina tn 21 katastriüksust ja lähiala. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks, planeeritaval krundi nr 1 maa kasutamise sihtotstarbeks on sotsiaalmaa, alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa (Üh), lubatud hoonete arv kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus 14 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1900 m2. Lammutatava koolihoone asemele on planeeringuga lubatud püstitada uus ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud hoone. Planeeritud kruntidel nr 2 ja nr 3 on suurim lubatud hoonete arv neli, suurim lubatud hoonete kõrgus 8 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 800 m2. Krundi nr 1 põhja poole jääv osa on kavandatud avalikuks puhke- ja virgestusalaks, kruntide nr 2 ja nr 3 territooriumid piiratakse piirdega ja need jäävad hoolekandeasutuse elanike privaatsesse kasutusse. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevaid juurdepääse Lina ja Kirsi tänavalt. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, sest amortiseerunud, suure energiakuluga ja lähitulevikus kasutuseta jääv hoone lammutatakse, seni väheses kasutuses olnud ala korrastatakse ning sinna püstitatakse kaks energiatõhusat hoolekandeasutust eakatele. Mõju looduskeskkonnale on planeeringu elluviimisel minimaalne, sest olemasolevat männimetsa säilitatakse võimalikult maksimaalses mahus. Kodulähedane, tänavafrondist eemal, vaikne ja loodusliku kõrghaljastuse keskel asuv elukeskkond ööpäevaringset hooldust vajavatele eakatele, on positiivse sotsiaalse mõjuga.

Planeeringuga saab tutvuda Põlva valla kodulehel.