Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 22. juulist – 23. augustini 2019.

Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevat elamut äripindadega rohkem kui 33% ja  muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Olemasolevat hoonet soovitakse laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus ja kontoriruumid ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda ehitus- ja planeeringuosakonnas, Võru tn 1 või valla kodulehel: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 05.09.2019 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.

Lisainfo:
Kristiina Sisask
Geoinfospetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9491; 5300 6548
kristiina.sisask@polva.ee