Eoste küla, Tööstuse tee 9 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 15.05.2019 korraldusega nr 2-3/229 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eoste külas Tööstuse tee 9 katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,53 ha ning see hõlmab Tööstuse tee 9 katastriüksust.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt Tööstuse tee 9 katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeritav katastriüksus on hetkel hoonestamata, hoonete suurim lubatud arv on 5. Hoonete ehitisealuseid pindalasid planeering ei piira, lubatud hoonete suurima ehitisealuse pindala kogu katastriüksuse kohta on 19 000m2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 16m. Sõiduautode juurdepääs planeeringualale on planeeritud Tööstuse teelt, mille tarbeks rajatakse täiendavad mahasõidud. Raskeliiklus on planeeritud Himmaste-Rasina T-16 riigimaanteelt alguse saava Liimpuidu tee kaudu. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise kohta.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.06.2019–25.06.2019. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid üleval Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.