Konkurss Vana-Koiola Rahvamaja juhataja ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus juhatajat Vana-Koiola Rahvamajale. Kandideerimisdokumente oodatakse hiljemalt 6. septembriks 2019, tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Vana-Koiola Rahvamaja on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub aadressil Vana-Koiola küla, Põlva vald.

Vana-Koiola Rahvamaja juhataja tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab  asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Juhataja korraldab kultuurikeskuse eelarve koostamist, arengusuundade väljatöötamist ja rakendamist ning asjaajamist.

Juhataja peamised ülesanded on:

 • tingimuste loomine harrastuskollektiividele loominguliseks tegevuseks ja kultuuri- ning meelelahutusürituste korraldamiseks;
 • Põlva valla jaoks oluliste kultuurisündmuste, tähtpäevade tähistamise kavandamine, vallas toimuvate suurürituste korraldamisprotsessis osalemine ning valdkonna teavitus- ja turundusalane tegevus;
 • kultuurialase projektitegevuse korraldamine ja juhtimine
 • koostöö korraldamine vallas tegutsevate kultuuriseltside, -ühenduste ja teiste valdkonnaga seotud organisatsioonidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping.

Kandideerimise eelduseks on:

 1. kõrgharidus;
 2. juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, töökeskkonna kujundamise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:

 1. vastutustundlik, korrektne ja täpne;
 2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega;
 3. kultuurialase või haridus- ja noorsootööalase töökogemusega;
 4. loov ja initsiatiivikas;
 5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
 2. elulookirjeldus;
 3. haridust tõendavate dokumentide koopia;
 4. essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma eesmärke Põlva valla kultuurielu korraldamisel.

Dokumendid palume saata hiljemalt 06.09.2019 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva linn, Põlva maakond.

 

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490