Põlva linnas Kirsi tn 3 detailplaneeringu koostamise algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517 Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevaid hooneid, püstitada üks uus hoone ning muuta maa kasutamise sihtotstarve äri- ja tootmismaaks. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel.

Täiendav info:
Kristiina Sisask
Geoinfospetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5300 6548
kristiina.sisask@polva.ee