Pihlaka 9 projekteerimistingimuste avalik menetlus

Põlva Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 2-3/597 algatati avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks, et täpsustada  Põlva Linnavolikogu 06.02.2003 otsusega kehtestatud "Põlva linnas Ehitajate tn. Jaama tn ja Kase tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringu" hoonestusala planeeringupositsioonil nr 8 – aadressil Pihlaka tn 9. Planeeringus näidatud hoonestusala nihutatakse kuni 10%, samuti täpsustatakse juurdepääsuteede asukohta. 

Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonisprojekteerimistingimuste taotlusasendiplaanprojekteerimistingimuste eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid  esitada kuni 23.12.2019 Põlva Vallavalitsusele e-postiga aadressil info@polva.ee või kirjaga aadressil Kesk tn 15 Põlva linn 63308.