Valgemetsa külas Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Valgemetsa külas asuva Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 0,6 ha ning see hõlmab Põlva vallas Valgemetsa külas Pimeoru katastriüksust (katastritunnus 87202:002:0974). Katastriüksus on hoonestamata. Katastriüksust läbivad elektrimaakaabelliinid ning juurdepääs katastriüksusele toimub isikliku kasutusõigusega koormatud Hiie teelt (tee number 8720042). Planeeringuala asub kogu ulatuses Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala Valgemetsa piiranguvööndis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 300 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 m ning kolm abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse olemasolevat teed.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.–28.02.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus aadressil Kesk 20, Vastse-Kuuste alevik või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.