Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 24.01.2020. a otsusega nr 1-3/2 tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 26. oktoobri 2005. a korraldusega nr 361-k kehtestatud Mammaste külas Timmo Tallide kinnistu detailplaneering (koostaja Marksi Projekt OÜ, töö nr T-028-05).