Õhusaasteloa taotlus

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaametile on esitatud OÜ Eoste Agro (registrikood 14605020) poolt õhusaasteloa taotlus ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Tähtajatut õhusaasteluba taotletakse Põlva vallas Eoste külas Mäe kinnistul (katastritunnus 62201:001:0580) asuva Mäe farmi heiteallikatele.

Ettevõtte põhitegevuseks on segapõllumajandus (EMTAK kood 45201). Muu tegevusala, millele taotletakse õhusaasteluba ja mille käigus lendub välisõhku ammoniaaki, metaani ja dilämmastikoksiidi, on piimakarjakasvatus (EMTAK kood 01411). Farmis on saasteallikateks kaks loomapidamishoonet, vedelsõnnikuhoidla ja tahesõnnikuhoidla.

Taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1a, Räpina linn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.