Põlva Vallavolikogu 21. märtsi 2019 istungil

Anti nõusolek Haridus- ja Teadusministeeriumile tegevuskulutoetuse eraldamiseks eraüldhariduskooli Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal pidajale MTÜle Rosma Haridusselts.

Volikogu delegeeris Põlva valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise Põlva
Vallavalitsusele. Vallavalitsus on alustanud ettevalmistust toetuste taotlemise ja menetlemise keskkonna SPOKU kasutuselevõtmiseks. Arutamisel on ka haridusteenuste infosüsteemi ARNO kasutusele võtmine, et pidada arvestust alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse vajajate ja teenuse tarbijate kohta.

Tehti muudatusi sotsiaalvaldkonna õigusaktides.

Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange "Toitlustusteenuse tellimine Mooste Mõisakoolile", mis hõlmab õpilaste toitlustamise korraldamist kolmel järgneval õppeaastal ning seoses sellega võtta eelarveaastateks 2019–2022 rahalisi kohustusi kuni 102 000 eurot.

Tunnistati kehtetuks kaks ühinemiseelsete valdade üksikpuude raiumise loa andmise korda, kuna uue Põlva valla heakorraeeskirja alusel on selle korra kehtestamine delegeeritud vallavalitsusele.

Kinnitati Sihtasutuse Mooste Mõis põhikirja uus redaktsioon.

Järgmine vallavolikogu istumg toimub 25. aprillil 2019.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus