Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/72 Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu  0,45 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata hoonestusala üksikelamu rajamiseks koos abihoonetega ja vajaliku taristuga. Kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee).

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise jätmise eelhinnang