Vallavalitsuse komisjonid

Sotsiaalabikomisjon

Helen Metsma - esimees

Anu Paide

Kaia Võrno

Klarica Topper

Külli Padar-Siim

 

Komisjoni ülesanded

- sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele sotsiaalhoolekande alaste küsimuste lahendamiseks ja hoolekande valdkonna arendamiseks

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule õigusaktide ja haldusaktide algatamiseks sotsiaalvaldkonnas ning valla arengukavasse sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja preventsiooni alaste töösuundade väljatöötamiseks

 

Komisjon on moodustatud Põlva Vallavalitsuse 27.11.2013 korraldusega nr 2-3/2 "Sotsiaalabikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine". Muudetud Põlva Vallavalitsuse 22.01.2014 korraldusega nr 2-3/32 "Sotsiaalabikomisjoni koosseisu muutmine" ja Põlva Vallavalitsuse 03.02.2016 korraldusega nr 2-3/54 "Sotsiaalabikomisjoni koosseisu muutmine". 

Koolikohustuskomisjon

Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja - esimees

Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist

Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Põlva Kooli sotsiaalpedagoog Margit Vahtra

Põlva Kooli sotsiaalpedagoog Maiu Menning

Põlva Kooli tugikeskuse juht Külli Oja

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Põlva politseijaoskonna Põlvamaa piirkonnavanem Karin Satsi

 

Komisjoni ülesanded:

- koolikohustuse täitmisega seotud küsimuste lahendamisele kaasaaitamine

- koolikohustusliku lapse ja tema vanema nõustamine

- koostöös kooliga põhjuseta puudujate üle kontrolli teostamine

- koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes meetmete rakendamiseks ettepanekute tegemine

- õpilase kohta tehtud otsuse edastamine komisjoni protokolli väljavõttena õpilase koolile

 

Komisjon on moodustatud Põlva Vallavalitsuse 23.07.2014 korraldusega nr 2-3/439 "Koolikohustuskomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine", muudetud Põlva Vallavalitsuse 05.10.2016 korraldusega nr 2-3/589 "Koolikohustuskomisjoni koosseisu muutmine".

Tervisekomisjon

Eve Sokk - esimees

Anne Nook

Margit Rikka

Taima Nurm

Mari-Riina Terna

Hannela Teaste

 

Komisjoni ülesanded:

- Põlva valla tervisedenduse projektide ja tegevuste läbiviimine

- tervisedenduse aastaplaani koostamine

- osalemine riiklikes terviseprogrammides koostöös Põlva Maavalitsusega

- tervisedenduslik koostöö Põlva Vallavalitsuse hallatavate asutustega

-  tervisedenduslike ürituste korraldamine

- Põlva valla tervisestrateegia täitmise üle järelevalve teostamine

- Põlva valla terviseprofiili koostamine ja uuendamine

- ettepanekute tegemine vallavalitsusele tervise edendamise valdkonna küsimuste lahendamiseks ja arendamiseks

- ettepanekute tegemine vallavolikogule ja -valitsusele õigusaktide ja haldusaktide algatamiseks

 

Komisjon on moodustatud Põlva Vallavalitsuse 24.09.2014 korraldusega nr 2-3/576 "Tervisekomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine", muudetud Põlva Vallavalitsuse 05.01.2016 korraldusega nr 2-3/1 "Tervisekomisjoni koosseisu muutmine".

Kriisikomisjon

vallavanem Georg Pelisaar – esimees

abivallavanem Martti Rõigas – aseesimees

majandusspetsialist Aigi Jänes – komisjoni sekretär

sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma, tema asendusliige sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno

Põlva Haldusteenistuse juhataja Rein Kamber, tema asendusliige Raivo Kukk

AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaaar, tema asendusliige tehnoloog Jens Jõesalu

AS Põlva Haigla tegevdirektor Koit Jostov, tema asendusliige õendusjuht Aili Tilgre

AS Põlva Soojus juhataja Aavo Pindmaa, tema asendusliige Mati Eelmäe

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Peeter Tigas, tema asendusliige Põlva päästekomando komandopealik August Pakk

Kaitseliidu Põlva maleva malevapealik Janel Säkk, tema asendusliige väljaõppeülem Raivo Pehk

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Põlva politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Maarika Morel, tema asendusliige piirkonnavanem Katrin Satsi

 

Kriisikomisjoni ülesandeks on koordineerida tegevusi Põlva valla haldusterritooriumil hädaolukorraks valmistumisel, osalemisel hädaolukordade lahendamisel ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel.

 

Komisjon on moodustatud Põlva Vallavalitsuse 08.04.2015 korraldusega nr 2-3/208 "Põlva valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine".

 

 

Viimati muudetud: 29.09.2017 14:04, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee