Ahja alevik, Rahu tn 9a projekteerimistingimused

28.06.23

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati projekteerimistingimuste taotlus Ahja alevikus, Rahu tn 9a krundile üksikelamu püstitamiseks.

Ahja Vallavolikogu 16. juuni 2010. a määrusega nr 10 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Ahja alevik detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Rahu tn 9a kinnistul puudub kehtiv detailplaneering.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on reeglina detailplaneering nõutav vaid ehitusloakohustuslike hoonete ehitamiseks, sh laiendamiseks. Kui kohalik omavalitsus soovib detailplaneeringu kohustusega alal anda projekteerimistingimused, siis seda erandit reguleerib PlanS § 125 lõige 5. Tegemist on erinormiga e erisusega üldisest detailplaneeringu koostamise kohustusest.

Üldplaneeringu järgselt säilivad kõik olemasolevad elamumaad. Ehitisregistri andmete alusel on Rahu tn 9a krunt hoonestamata. Taotluse alusel soovitakse püstitada üksikelamu ehitisealuse pinnaga kuni 120 m2 ja elamu abihooneid.

Üksikelamu abihoonete kavandamise kohta projekteerimistingimusi ei anta vastavalt PlanS § 125 lõikele 5. Üksikelamu rajamine ei ole vastuolus üldplaneeringu suunistega. Katastriüksus asub Ahja aleviku servas väljakujunenud olemasolevate hoonestatud elamumaade vahel. Visuaalselt on tegemist nn tühimiku täitmisega väljakujunenud hoonestuse vahel ja sarnase ehitise kavandamisega sarnaste ehitiste vahele, kus avalikkuse huvi ja linnaehituslikud mõjud on väikesed. Üldplaneeringu alusel Ahja alevikus on pereelamu krundi minimaalne suurus 2000 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on kuni 8 m maapinnast ja korruselisus kaks korrust. Hoonete maht ja arhitektuurne lahendus peab järgima lähipiirkonna hoonestuslaadi: mahtu, rütmi, asetust krundil, sokli, katuseharja ja -räästa kõrgust, katusekuju, viimistlusmaterjale. Parkimine lahendada oma krundil. Ühisveevärk ja -kanalisatsioon vastavalt reoveekogumisala piiridele. Kuni ühiskanalisatsiooni väljaarendamiseni lubatud kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.

Projekteerimistingimused määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 18.05.2023 kuni 31.05.2023 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 31.05.2023 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.

Korralduse eelnõu

Korralduse lisa

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 13.06.2023 korraldusega nr 2-3/258 määrati projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG