Avaliku ürituse korraldamine

19.06.24

Avalike ürituste korraldamist ja pidamist Põlva vallas reguleerib Põlva Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 1-2/42 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas". Määruse eelnõu seletuskiri.

Avalik üritus on avalikus kohas (määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk) toimuv ja avalikkusele avatud lõbustus-, spordi- või kaubandusüritus, võistlus, etendus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

Lihtsustamaks avalike ürituste korraldamist ja lubade menetlemist jagatakse avalikud üritused tinglikult teavituskohustusega ja loakohustusega üritusteks.

Iga soovija saab Kultuurikavasse oma sündmuse tasuta andmebaasi üles riputada.

 

Loakohustusega avalikud üritused

Loakohustusega üritused on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav avaliku ürituse luba. Loakohustusega on üritus:

 • millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või
 • kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või
 • kus tehakse küttekoldevälist tuld (lõke vms), tehakse tuletöid (tõrvikud vms) või kasutatakse pürotehnilisi tooteid või
 • kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused) või
 • mis, toimub öörahu ajal või
 • millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist. Kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või suunata ümber ühissõidukid esitatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.

Teavituskohustusega avalikud üritused

Teavituskohustusega on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav sellest eelnev teavitamine. Korraldaja esitab vallavalitsusele ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuurile (louna@politsei.ee) vähemalt 7 päeva enne ürituse toimumist kirjaliku teatise.


Avaliku ürituse korraldamine Põlva keskväljakul ja Põlva rannas kooskõlastatakse enne vallavalitsusele teatise/taotluse esitamist Põlva Haldusteenistusega (juhataja Rein Kamber, rein.kamber@polva.ee, 5560 1587).

Teatisele ja taotlusele lisatavad dokumendid

Nii teatisele kui taotlusele lisatakse asukohaplaan, millel on märgitud täpne ürituse toimumise koht. Asukohaplaani võib esitada kasutades vabalt valitud kaardirakendust nt https://kaart.delfi.ee/.

Delfi kaardirakendusel saab kaardile lisada ürituse toimumise koha (vt juhis), marsruudi/liikumisteekonna (vt juhis) või toimumise ala (vt juhis). Oma kaardi loomiseks tuleb liikuda vasakpoolse külgpaneeli kohal sakile JOONISTA OMA KAART ning seejärel vajuta sobiva objekti nupule. Avaneb valitud objektitüübi seadete aken ning kaardil klikates saab alustada joonistamist. Loodud kaardipildi link on võimalik kopeerida vallavalitsusele esitatavale avaliku ürituse teatisele või taotlusele.

Kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestik F3- ja/või F4-kategooria pürotehnilise tootega, esitatakse vallavalitsusele taotlus vastavalt lõhkematerjaliseaduse § 35 lõikele 3.

Lisaks asukohaplaanile lisab loakohustusega ürituse korraldaja taotlusele:

 • liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeemi. Skeemil märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, operatiivsõidukite ligipääsu teed, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.
 • parkimisskeemi, kui üritusega kaasneb vajadus täiendavate parkimiskohtade järele
 • kooskõlastused Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuriga (louna@politsei.ee, +372 799 8308) ning Päästeameti Lõuna päästekeskusega (louna@rescue.ee, +372 733 7300)
 • kooskõlastuse Maanteeametiga (info@mnt.ee, +372 620 1200), juhul kui liikluskorraldust muudetakse riigiteel 
 • kooskõlastuse MTÜga Kagu Ühistranspordikeskus (info@ytk.ee, +372 799 8916) juhul kui ürituse raames korraldatakse ümber ühissõidukite liiklus
 • kooskõlastuse Keskkonnaametiga (ena.poltimae@keskkonnaamet.ee, +372 786 8369), juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul kaitse-eeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri või looduskaitseseadus

 

Alkohoolsete jookide müük ja pakkumine avalikul üritusel

Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel on lubatud vähese (kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti) etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine. Piirang müüa ja pakkuda vaid vähese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke ei laiene väljaspool siseruume toimuvale avalikule üritusele, kus alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine toimub ajutises rajatises asuvas müügikohas. Ajutises rajatises asuvas müügikohas võib müüa vähese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke kui ka lahjat ja kanget alkoholi. Ajutine rajatis on ajutist laadi kerge konstruktsiooniga rajatis (pop-up-kohvik ja -restoran ehk ühepäevarestoran, rändrestoran; terrass jms).

 

Avalike ürituse korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral autori või teda esindava organisatsiooni poole. Kui soovid kasutada avalikul üritusel autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping MTÜga Eesti Autorite Ühing

 

Viited:

Veterinaar- ja Toiduameti infoleht: laatadel kauplemine ja isevalmistatud alkoholi müük

Tarbijakaitseameti meelespea turul/laadal kauplejale

Tehnilise Järelevalve Ameti infoleht ilutulestike korraldamise kohta.

Veterinaar- ja Toiduameti juhis avalikel üritusel toitlustamise ja toidu jaemüügi kohta.

Tervisekaitseameti meelespea õhkbatuutide ohutuks kasutamiseks.

Keskkonnaameti juhis kaitstaval loodusobjektil rahvaürituse korraldamise loa taotlemiseks.

Kliimaministeeriumi info Korduvkasutatavate nõude kasutamise kohta sündmusel

 

Valdkondlikud õigusaktid:

Avalikus kohas käitumise üldnõuded (korrakaitseseadus § 55).

Lõhkematerjaliseadus (ilutulestiku korraldamine §-d 34-35).

Spordiseadus (spordivõistluste korraldamine §-d 20-24).

Põlva valla heakorraeeskiri

Põlva valla jäätmehoolduseeskiri

 

19 Lõuna-Eesti omavalitsust, sealhulgas Põlva vald on osa Euroopa kultuuripealinnast Tartu2024.
Tartu 2024 keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhend

 

Avaliku koosoleku korraldamine

Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega. Avalik koosolek on inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust. 

Koosoleku korraldamisest teavitage Lõuna prefektuuri hiljemalt neli tööpäeva enne koosoleku pidamise päeva, kui:

 • koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist või
 • koosolekut on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon või kasutada heli- või valgustusseadmeid või see võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist

Täpsem info avaliku koosoleku korraldamise ja läbiviimise kohta on avaldatud Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

 

Täpsem info:

Heiki Kolk
vallasekretär
+372 514 7690
heiki.kolk@polva.ee

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA