Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus

18.08.23

Toetuse eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on parandada Põlva vallas elavate ja Kagu-Eestis (Põlva-, Valga- ja Võrumaal) töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kellel on piirkonnas tegutseva ettevõtja või asutusega dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töö- või teenistussuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ning taotleja brutotöötasu taotluse esitamise seisuga on suurem Põlva maakonna eelmise kalendriaasta keskmisest brutotöötasust. Põlvamaa 2022. aasta keskmine brutotöötasu oli 1374 eurot. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Samuti ei tohi taotlejal olla võlgnevusi Põlva valla ees. Eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotleja eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud ostu-müügieellepingu eluruumi ostmiseks.

Eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

 

Millised on toetatavad tegevused?

Toetust saab taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Põlva valla territooriumil asuvat eluruumi.

Toetatakse järgmisi ehitustöid:
1. eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega, laiendamine;
2. elektritööd, sh eluruumi elektrivõimsuse tõstmine ja elektritööd liitumispunktist majani;
3. hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd), küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd);
4. hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (v.a korterid).

Meetme raames loetakse abikõlblikuks järgmised kulud:
1. eluruumi ostuhind;
2. eluruumi ostmisega või ehitusega seotud seadusest tulenevad kulud (notaritasu, riigilõivud);
3. ehitusmaterjalide ost;
4. eluruumi tehnosüsteemide ost ja paigaldamine;
5. ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent;
6. tööjõukulud.

Abikõlblikud on vaid panga vahendusel ning toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.

Kulude abikõlblikkuse perioodi ajalise kestuse arvestus algab taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast arvates ning taotluses märgitud tegevused tuleb ellu viia maksimaalselt üheksa kuu jooksul. 

 

Toetuse suurus
Toetus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Meetme raames antakse toetust ühele eluruumile üks kord.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

2023. aastal on taotlusvoor avatud 1. juunist 30. juunini. Taotlus tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 30. juuniks 2023 taotluste haldussüsteemi Spoku kaudu.

 

Millised on taotluse kohustuslikud lisadokumendid?

Eluruumi ostmise korra on taotluse kohustuslikud lisadokumendid:
1.  vormikohane tööandja ankeet;
2. taotleja haridust või väljaõpet või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
3. ostu-müügieelleping;
4. taotleja brutotöötasu tõendav maksuandmete tõend taotlemise aastal tasutud maksude kohta.

Maksuandmete tõendit on võimalik e-MTA-s koostada. Juhend tõendi koostamise kohta on toodud Maksu- ja tolliameti kodulehel.

Olemasoleva eluruumi renoveerimise korral on taotluse kohustuslikud lisadokumendid:
1. vormikohane tööandja ankeet;
2. taotleja haridust või väljaõpet või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
3. vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta;
4. eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1;
5. eluruumi ehituse korral kaasomanike nõusolek;
6. taotleja brutotöötasu tõendav maksuandmete tõend taotlemise aastal tasutud maksude kohta.

Ehitusloa või ehitusteatise võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

Maksuandmete tõendit on võimalik e-MTA-s koostada. Juhend tõendi koostamise kohta on toodud Maksu- ja tolliameti kodulehel.Taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud 5-liikmeline komisjon. Komisjoni kuuluvad finantsosakonna juhataja, ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja, hankespetsialist, ehitusspetsialist ja projektispetsialist (Põlva Vallavalitsuse 28.03.2023 korraldus nr 2-3/135 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmete taotluste hindamiskomisjoni muutmine").

 

Toetuse väljamaksmine ja aruandlus

Taotlejaga, kellele valitsus on otsustanud toetust anda, sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Üldjuhul makstakse toetuse saajale 90% toetusest välja 10 kalendripäeva jooksul toetuslepingu sõlmimisest arvates ja 10% toetusest 10 kalendripäeva jooksul aruande kinnitamisest.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada taotluste haldussüsteemi Spoku kaudu aruanne koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega (abikõlblikud on vaid panga vahendusel ja toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud).

Toetuse andjal on õigus teostada kohapealset kontrolli.

 

Õigusakt ja kaasnevad dokumendid

Taotlused esitatakse Spoku kaudu

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord

Tööandja ankeet

Taotluste hindamisjuhend

 

Lisainformatsioon:
Tiiu Marran, tel 515 5919
 

Eraldatud toetused

2023. aastal
2022. aastal
2021. aastal 
2020. aastal
 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA