Keskkonnaloa taotlus: Himma küla

30.04.24

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaselts PÕLVA VESI (registrikood 10151183, aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Toominga tn 2a, 63304) 12.04.2024 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1023633.

Keskkonnaluba taotletakse Põlva maakonnas Põlva vallas Himma külas Sikavee (registriosa number 18087150, katastritunnus 62201:001:0264) kinnistul asuvast Laheda (11166) põhjaveehaardest põhjavee võtmiseks kuni 9,90 m3 ööpäevas. Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-128133 all, taotlus nr T-KL/1023633. Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul.

Toimetaja: KERTU ROOST

Keskkonnaloa muutmise taotlus: Aktsiaselts PÕLVA VESI Aarna küla

18.03.24

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud aktsiaselts PÕLVA VESI (registrikood 10151183, aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Toominga tn 2a, 63304, edaspidi loa taotleja) 23.02.2024 esitatud keskkonnaloa nr KL-514056 (edaspidi ka kui keskkonnaluba) muutmise taotluse nr T-KL/1022833 (edaspidi taotlus).

Keskkonnaluba nr KL-514056 on antud loa taotlejale tähtajatult Põlva maakonnas Põlva vallas Aarna külas Suurfarmi (registriosa number 1539738, katastritunnus 61901:002:0021) kinnistul asuvast Aarna küla puhastist (reoveepuhasti kood PUH0001589) heitvee juhtimiseks Jugoojja (VEE1047209) kuni 2152 m3 aastas.

Loa taotleja taotleb keskkonnaloa nr KL-514056 muutmist, et lisada keskkonnaloale põhjaveevõtt Põlva maakonnas Põlva vallas Aarna külas Aarna park (registriosa number 2480438, katastritunnus 61901:002:0158) kinnistul asuvast puurkaevust PRK0063678 (katastri number 63678) kuni 11 m3 ööpäevas (3920 m3 aastas) ning suurendada Aarna küla puhastist suublasse juhitava heitvee hulka kuni 3920 m3 -ni aastas.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127504 all, taotlus nr T-KL/1022833. Keskkonnaamet teeb taotluse kohta otsuse 90 päeva jooksul.

 

Toimetaja: KERTU ROOST

Keskkonnaloa korrigeeritud taotlus: Kurgsoo III turbatootmisala

5.03.24

Keskkonnaamet annab teada, et võttis menetlusse Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond) Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa nr KL-520336 korrigeeritud taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 18.12.2023 numbriga DM- 125435-16).

 Põlva Vallavolikogu 23.11.2023 otsusega nr 1-3/31 otsustati mitte nõustuda Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa andmisega, kuniks pole välja selgitatud, kui palju kaalub mäeeraldise kasutuselevõtmisel majanduslik põhjendatus üles rohevõrgustiku hävimise ning millised on kaevandamisega kaasnevad mõjud rohevõrgustikule ja planeeritavad leevendusmeetmed.

Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas esitas Keskkonnaametile Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa nr KL-520336 korrigeeritud taotluse, mida on täiendatud vastavalt Põlva Vallavolikogu märkustele. Taotletava mäeeraldisega on minimaalselt hõlmatud kõrvalasuv rohekoridor. Mäeeraldise piirid on arvestatud selliselt, et need ei takistaks rohevõrgustiku toimimist.

Taotletav Kurgsoo III turbatootmisala asub osaliselt, 23,81 ha ulatuses, Võru maakonnas Võru vallas jäädes Tagaküla ja Mustja küla territooriumile ning osaliselt, 34,40 ha ulatuses, Põlva maakonnas Põlva vallas Lahe küla territooriumil. Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad riigiomandisse kuuluvatele, Maa-ameti poolt hallatavale Kuresoo (tunnus 91801:001:0020) kinnistule ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt hallatavatele Sõmerpalu metskond 134 (tunnus 76701:002:0149), Erastvere metskond 150 (tunnus 38501:003:0829), Võru metskond 247 (tunnus 91801:001:0273), Võru metskond 317 (tunnus 91801:001:0069), Võru metskond 248 (tunnus 91801:001:0254) ning Erastvere metskond 151 (tunnus 38501:003:0827) kinnistutele. Kinnistute sihtotstarve on 100% maatulundusmaa. Taotletava Kurgoo III turbatootmisala mäeeraldise ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 58,21 ha. Kurgsoo turbamaardla on kantud keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 87 kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja. Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks maksimaalse kaevandamise mahuga 7 tuh t (Põlva maakonnas 4 tuh t, Võru maakonnas 3 tuh t).

Taotletava vee erikasutuse eesmärgiks on turbatootmisala kuivendusvee juhtimine Orajõkke (VEE1048800) läbi Lahemõtsa kraavi (VEE1048823) ja Rabametsa kraavi (VEE1048825). Turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvesi moodustub sademete ja lumesulamise veest. Kurgsoo III turbatootmisalalt eesvoolu lisanduv vooluhulk on ca 225 tuh m³ aastas. Kurgsoo III turbatootmisala kuivendusvee ärajuhtimiseks kasutatakse olemasolevaid Kurgsoo II turbatootmisala väljalaskusid (kood PO230, PO231) ning uut väljalasku (asukoha koordinaadid X:6423760 Y:672061). Vee erikasutus puudutab maaparandussüsteemi eesvoolusid LAHEMÕTS (21048800201610011M) ja Mustjasoo (21048800210100011M).

Kurgsoo III turbatootmisala korrastamise suunaks on taastuv soo.

Keskkonnaloa nr KL-520336 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125435 ja dokumentide nr DM-125435.

 

Toimetaja: KERTU ROOST

Keskkonnaloa taotlus: Kurgsoo III turbatootmisala

16.10.23

Keskkonnamet annab teada, et on võtnud menetlusse aktsiaseltsi Kagu-Eesti Turvas (registrikood 10125398, aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond) Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa nr KL-520336 taotluse (nõuetele vastav taotlus on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 06.10.2023 numbriga DM- 125435-8). Ettevõte taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks ja vee erikasutuseks.

Taotletav Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldis asub osaliselt Võru maakonnas Võru vallas jäädes Tagaküla ja Mustja küla territooriumile (mäeeraldisest 31,90 ha) ning osaliselt Põlva maakonnas Põlva vallas Lahe küla territooriumil (mäeeraldisest 59,39 ha). Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa jäävad riigiomandisse kuuluvatele, Maa-ameti poolt hallatavale Kuresoo kinnistule (katastritunnus 91801:001:0020, 100% turbatööstusmaa) ning Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hallatavatele Võru metskond 215 (katastritunnus 91801:001:0088), Sõmerpalu metskond 134 (katastritunnus 76701:002:0149), Erastvere metskond 150 (katastritunnus 38501:003:0829), Võru metskond 247 (katastritunnus 91801:001:0273), Võru metskond 317 (katastritunnus 91801:001:0069), Võru metskond 248 (katastritunnus 91801:001:0254), Erastvere metskond 150 (katastritunnus 38501:003:0829) ning Erastvere metskond 151 (katastritunnus 38501:003:0827) kinnistutele. Kinnistute sihtotstarve on 100% maatulundusmaa.

Taotletava Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldise ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 91,29 ha. Taotletav mäeeraldis hõlmab osaliselt vähelagunenud turba plokke 9 ja 13 aT ning hästilagunenud turba plokke 10 ja 14 aT. Taotletava Kurgsoo III turbatootmisala mäeeraldis kattub 23,24 ha ulatuses mahajäetud turbatootmisaladega. Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaluba taotletakse 30 aastaks maksimaalse kaevandamise mahuga 7 tuh t (Põlva maakonnas 4 tuh t, Võru maakonnas 3 tuh t).

Taotletava vee erikasutuse eesmärgiks on turbatootmisala kuivendusvee juhtimine Orajõkke (VEE1048800) läbi Lahemõtsa kraavi (VEE1048823) ja Rabametsa kraavi (VEE1048825). Turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvesi moodustub sademete ja lumesulamise veest.
Kurgsoo III turbatootmisalalt eesvoolu lisanduv vooluhulk on ca 225 tuh m³ aastas. Kurgsoo III turbatootmisala kuivendusvee ärajuhtimiseks kasutatakse olemasolevaid Kurgsoo II turbatootmisala väljalaskusid (kood PO230, PO231) ning uut väljalasku (asukoha koordinaadid X:6423760 Y:672061). Vee erikasutus puudutab maaparandussüsteemi eesvoolusid LAHEMÕTS (21048800201610011M) ja Mustjasoo (21048800210100011M).

Kurgsoo III turbatootmisala korrastamise suunaks on taastuv soo.

Keskkonnaloa nr KL-520336 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125435 ja dokumentide nr DM-125435 all.

Toimetaja: ANNELY EESMAA

Nevel Eesti OÜ keskkonnaloa muutmistaotlus

16.10.23
Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Nevel Eesti OÜ (registrikood 14866648) 10.08.2023 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/322475 muutmistaotluse nr T-KL/1018616. Nevel Eesti OÜ käitis, Mooste katlamaja, asub Lasteaia tee 18, Mooste alevik, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 62201:001:1612).
Loa muutmist taotletakse seoses katlamajas toimunud ümberkorraldustega. Katlamaja reservkatel on paigaldatud teise asukohta koos uue korstna paigaldamisega, mistõttu on muutunud ühe heiteallika andmed. Paigaldatud on uus vedelkütuse (põlevkiviõli) 10 m3 mahuga mahuti, millega seoses on lisandunud uus heiteallikas ehk õlimahuti õhutustoru. Planeeritud on suurendada hakkpuidu kasutuskogust.
Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-125536.
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA

Aktsiaselts Põlva Soojus keskkonnaloa muutmise taotluse menetlus

12.04.23

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Põlva Soojus (registrikood 10244660, aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11; edaspidi ka ettevõte) keskkonnaloa nr L.ÕV/325157 muutmise taotluse.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist katlamajale, mille aadressiks on J. Käisi tn 11f, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 62001:001:0046, tootmismaa 100%).

Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Ettevõte varustab Põlva valla kaugkütte tarbijaid soojusenergiaga.

Katlamajas toodetakse soojust hakkepuidu katlaga, tipukoormuse katmiseks kasutatakse lisaks maagaasil ja/või põlevkiviõlil töötavaid katlaid. Katlamaja töötab 24 h päevas, aastaringselt.

Ettevõte soovib keskkonnaluba muuta suurendades maagaasi osakaalu sisendkütusena seoses maagaasi turu stabiliseerumisega.

Käitises on viis katelt ja üks avariigeneraator. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 45,68 MWth.

Käitises on kokku kuus heiteallikat: katlamaja korstnad, vedelkütuse mahuti hingamisava ja avariigeneraatori heitgaaside väljutusava.

Taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-124224, dokument nr TKL/1017615-2.

 

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa taotlus: Marimäe liivakarjäär

10.03.23
Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) Marimäe liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 17.02.2023 numbriga DM-123632-4).
Taotletav mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Põlva vallas Joosu külas Ilumetsa metskond 219 (katastritunnus 38501:001:0063) kinnistul, mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Marimäe liivakarjäär kattub täielikult Marimäe kruusamaardla (registrikaart nr 659) täiteliiva aktiivse tarbevaru plokiga 2 ja 3, kus paikneb ka endine ammendamata ja korrastamata karjääriala.
 
Taotletava mäeeraldise pindala 9,43 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 10,11 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 950 tuh m³ ja kaevandatav varu 806 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on üld- ja teedeehitus.
Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 54 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Pärast varu ammendamist plaanitakse alale veekogu ja rohumaa.
 
Keskkonnaloa nr KL-518591 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-123632 ja dokumentide nr DM-123632 all.
 
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa muutmise menetlus: AS Põlva Soojus Põlva linnas

26.01.23
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Põlva Soojus (registrikood 10244660, aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11; edaspidi ka ettevõte) keskkonnaloa nr L.ÕV/325157 muutmise taotluse.
 
Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist katlamajale, mille aadressiks on J. Käisi tn 11f, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 62001:001:0046, tootmismaa 100%). Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Ettevõte varustab Põlva valla kaugkütte tarbijaid soojusenergiaga. Ettevõte soovib keskkonnaluba muuta seoses uute kütuseliigi kasutuselevõtuga. Kütusena hakatakse kasutama lisaks hakkepuidule ja maagaasile ka põlevkiviõli.
 
Käitises on viis katelt ja üks avariigeneraator. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 45,68 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 9805 tonni puiduhaket ja kuni 1844 tonni põlevkiviõli või 84400 tuh.Nm3/a maagaasi ja kuni 2 tonni diiselkütust. Käitises on kokku kuus heiteallikat: katlamaja korstnad, vedelkütuse mahuti hingamisava ja avariigeneraatori heitgaaside väljutusava.
 
Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr L.ÕV/325157 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Keskkonnaloa nr L.ÕV/325157 muutmise taotlusega, loa ning otsuse eelnõudega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-122537, kus taotlus on leitav dokumendi nr TKL/ 1016222-5 alt.
 
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa taotlus: kivipurustuse plats Lutsu külas

13.12.22
Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 12.12.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse (edaspidi taotlus) jäätmete käitlemiseks. Ettevõttele antud jäätmeluba nr L.JÄ/329863 kehtis kuni 10.12.2022. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Kivipurustuse plats (katastritunnus 61903:003:0370), Lutsu küla, Põlva vald, Põlva maakond.
 
Jäätmed võetakse vastu teistelt ettevõtjatelt, et neist toota tooteid kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses mitte avalikel teedel sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatava täitematerjalina, ühtlustatud standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 alusel. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem 4 alusel.
 
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), nr T-KL/1015542-2 menetluse dokument nr DM-122233.
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Muuland 1 OÜ sõnnikuhoidla

15.09.22

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Muuland OÜ (registrikood 16295167; aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tiigi tn 78, 50410) poolt 04.08.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse (registreeritud KOTKAS-es nr DM-120966-1).

Muuland 1 OÜ põhitegevusalaks on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus (EMTAK kood - 01111). Biomaterjali hoidla planeeritakse kinnistule Rukki, Tromsi küla, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 61903:003:0013). Hoidlas hakatakse ladustama kuni 40 000 tonni vedelsõnnikut või digestaati aastas. Aastas eraldub biomaterjali hoidlast välisõhku kuni 0,24 t dilämmastikoksiidi, 87,039 t metaani, 48 t metaani ja 0,049 t vesiniksulfiidi.

Ettevõttel Muuland 1 OÜ on õhusaasteluba vajalik vastavalt keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" (edaspidi määrus 67), lisa kohaselt, kuna planeeritavast biomaterjali hoidlast eralduva ammoniaagi heitkogus on üle 1 tonni aastas.

Muuland 1 OÜ planeeritava biomaterjali hoidla mõjualas puuduvad teiste ettevõtete samu saasteaineid emiteerivad heiteallikad. Piirväärtuse suhtes kõrgeim arvutuslik saastetase saavutatakse vesiniksulfiidi 1 tunni piirväärtuse suhtes, mis 1,51 μg/m³-ga moodustab 18,9% saasteainele kehtestatud 1 h piirväärtusest.

Muuland 1 OÜ käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal, kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad.

Keskkonnaloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).

Keskkonnaloa muutmise menetluse teade: MG piima invest OÜ

12.09.22

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse MG piima invest OÜ (registrikood 14161735, aadress Ringtee tn 12, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 22.08.2022 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/318852 muutmise taotluse koos lubatud heitkoguste projektiga (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis kirja nr DM-120518-4 all).

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses katla (nimisoojusvõimsusega 6,3MWth) gaasipõleti väljavahetamisega, põlevkiviõli kasutusele võtmisega ning heiteallika lisandumisega. Põlevkiviõli kasutamise vajadus on tingitud maagaasi defitsiidist Euroopa turul.

Käitise territoorium asub Jaama tn 20, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 62001:005:0038, sihtotstarve 100% tootmismaa) kinnistul, samal kinnistul koos TERE AS Põlva tootmisosakonnaga. Käitis varustab Tere AS tootmisüksust sooja vee, ülekuumendatud vee ning auruga.

Käitises on kokku 2 heiteallikat. Katlamaja korsten ja põlevkiviõli hoiustamiseks kasutatav vedelkütuse mahuti hingamisava.

Keskkonnaloa muutmise taotlus, eelnõud ja muude asjasse puutuvad dokumendid on  kättesaadavad digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee sakkide „Keskkonnaload" ja „Keskkonnalubade taotlused ja menetlused" alt menetlusnumbriga M-120518, kus taotlus on leitav dokumendi nr T-KL/1012924-2 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-120518-6 alt.

Keskkonnakompleksloa menetluse algatamise teade: Kuremäe, Rosma küla

22.08.22
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood 10136864, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ravila tn 75a, 51014) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnakompleksloa taotluse.
 
Ettevõte taotleb kompleksluba tavajäätmete ja ohtlike jäätmete ladustamiseks käitises
aadressiga Kuremäe, Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 61903:003:0712). Ettevõte soovib käitises ladustada kuni 2000 t (2000 m3) tavajäätmeid ning kuni 8000 t (10 000 m3) ohtlikke jäätmeid. Käitises jäätmekäitlustegevusi läbi viia ei soovita. Ettevõte omab käitises jäätmete ladustamiseks keskkonnaluba nr KL-510204.
 
Kompleksloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), nr T-KL/1011145-4, menetluse nr M-118823.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Leevi jõe paisutamine

28.03.22

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Põlva Vallavalitsus (registrikood: 75038581) (aadress Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond) keskkonnaloa taotluse Põlva vallas Leevijõe külas Leevi jõe (VEE1047900) paisutamiseks Leevijõe Veskijärve paisul (PAIS015680) ja Leevijõe Külajärve paisul (PAIS015690).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=74161.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

4.11.21
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Valoflor OÜ (registrikood: 11437941) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Mammaste tee 5-4) keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1007733-2. Valoflor OÜ taotleb keskkonnaluba Põlvamaal Põlva vallas Eoste külas kinnistutel aadrerssidega Niidumetsa (katastritunnus 61902:001:0269, registriosa nr 2643338), Oru (katastritunnus 62201:001:0189, registriosa nr 2713838) ja Valojärve (katastritunnus 62201:001:0188, registriosa nr 2713838) veevõtuks üle 30 m³ ööpäevas ja heitvee suublasse juhtimiseks vesiviljeluse eesmärgil kalade juurdekasvuga üle 1 tonni aastas.
 
Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ((menetluse nr M-115649). https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=15751&application_id=1009667).
 
Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kalevi 1 a Räpina, 64503.
 
Keskkonnaloa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Savi-Jaama tänavad ja Vabriku-Lao tänavad

16.08.21

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaameti poolt on menetlusse võetud Aktsiaselts Põlva Soojus (registrikood: 10244660) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, J. Käisi tn 11) keskkonnaloa nr L.ÕV/325135 muutmise taotlus. Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr L.ÕV/325135 muutmist seoses Savi-Jaama tänavate ja Vabriku-Lao tänavate piirkondade soojusvõrkude ühendamisega seotud soojuskoormuse suurenemisega Vabriku tänava katlamajja lisakatla paigaldamisega ja muudatustega keskkonnaalases seadusandluses. Uus katel on nimisoojusvõimsusega 1,39 MWth, mille tarbeks kastutatakse aastas kuni 420 tuh. Nm³ maagaasi.

Aktsiaseltsi Põlva Soojus põhitegevusalaks on soojuse tootmine, jaotamine ja müük. Aktsiaselts Põlva Soojus omab tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr L.ÕV/325135. Käitis asub aadressil Vabriku tn 24a, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond (katastritunnus 62201:001:1566; sihtotstarve tootmismaa 100%). Käitises on kasutusel katel nimisoojusvõimsusega 1,11 MW th, mille tarbeks kasutatakse aastas kuni 180 tuh. Nm³ maagaasi.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis aadressil: https://kotkas.envir.ee/, sisestades sakil "Keskkonnaload" alamsakil "Keskonnalubade taotlused ja menetlused" otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-116551.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada keskkonnaloa nr L.ÕV/325135 muutmise taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Orajõgi ja Põlva järv

21.05.21

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse GRK Infra AS (registrikood 12579850, aadress Tartu maakond Tartu linn Riia tn 142) parandatud keskkonnaloa taotluse. Keskkonnaluba taotletakse Orajõe (keskkonnaregistri kood VEE1048800) ja Põlva järve (keskkonnaregistri kood VEE2111610) süvendamiseks, tahkete ainete uputamiseks ning kaldajoone muutmiseks. Projekti eesmärgiks on Põlva sildregulaatori ümberehitamine. Töid teostatakse Põlva maakonnas Põlva vallas Mammaste külas asuvatel 87 Põlva ringtee L4 kinnistul (katastritunnus 61901:001:1315) ja Mammaste-Orajõe jalgtee kinnistul (katastritunnus 62201:001:1215) ning Põlva maakonnas Põlva vallas Orajõe külas asuval Jõekalda tee 1 kinnistul (katastritunnus 61902:003:0033). Töid tehakse Transpordiameti ja Põlva Vallavalitsuse tellimusel ja vastavalt Stricto Project OÜ poolt koostatud põhiprojektile "Riigitee nr 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva Põlva sildregulaatori põhiprojekt" (projekt nr S1916). Silla ümberehituse käigus plaanitavate süvendustööde maht Orajões on 175 m3 ja Põlva järves 123 m3. Tahkete ainete uputamise maht Orajões on 1131 m3 ja Põlva järves 123 m3. Tööde käigus muudetakse Orajõe ja Põlva järve kaldajoont. Tegevus on planeeritud läbi viia pärast Põlva järve tühjendamist. Veetaseme alandamine on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud 31.03.2021 kirjaga nr DM-115141-2.

VeeS § 196 lg 2 p 4 alusel on tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamisel avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul vajalik veekeskkonnariskiga tegevuse registreering. Õigusaktiga on sätestatud eraldi andmekoosseisud veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringule ja keskkonnaloale ning antud juhul nõuavad erinevad tegevused mõlemat. Isiku nõusolekul võib hõlmata registreeringu loaga, kui registreeringu nõuded sisuliselt täidetakse. See ei ole vastuolus haldusmenetluse eesmärgipärasuse põhimõttega. Seega määrab Keskkonnaamet haldusmenetluse üksikasjad kaalutlusõiguse alusel ning käsitleb veekogu süvendamist ja tahkete ainete uputamist keskkonnaloa koosseisus.

Keskkonnaluba on vajalik, kui süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist (VeeS § 187 p 8), paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist (VeeS § 187 p 10) ja juhul, kui muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu (VeeS § 187 p 17).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris eelneva kokkuleppe alusel.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, mis on leitav Keskkonnaameti kodulehe kaudu või aadressil https://kotkas.envir.ee, sisestades sakil "keskkonnalubade taotlused ja menetlused" menetluse numbri M-115024.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Kuremäe, Rosma küla

23.12.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood: 10136864) (aadress Ravila tn 75a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond) 14.12.2020 esitatud keskkonnaloa taotlus (T-KL/1002400-3) on Keskkonnaameti poolt menetlusse võetud M-111976-5. Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2, 3 ja 4 alusel. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla (katastritunnus 61903:003:0712).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS menetluse M-111976 all.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru linn, Võru maakond 68620.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaameti otsus kompleksloa väljastamiseks: Mooste Farmerid lihaveisefarm

27.11.20

Keskkonnaamet annab teada, et osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731, aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Mooste alevik, Rasina mnt 18, 64616) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal on tehtud otsus kompleksloa väljastamiseks.

Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5 viidi/viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019 kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonna kompleksloa eelnõu avalikustamise teade: Mooste Farmerid lihaveisefarm

5.10.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaametil on valminud osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731) (aadress Rasina mnt 18, Mooste alevik, Põlva vald) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal tehtavate otsuste eelnõud ja komplaksloa eelnõu.

Osaühing Mooste Farmerid lihaveisefarm asub Põlvamaal Põlva vallas Mooste alevikus Suurfarmitagune tee 9 maaüksusel (katastritunnus 47301:002:0092) ja Rasina mnt 18 maaüksusel (47301:002:0142) ning farmi põhitegevuseks on lihaveiste kasvatamine.

Farmis on planeeritud kohti kuni 591 ammlehmale, 591 vasikale ning 9 pullile. Käitise tootmisvõimsus on ca 591 noorveist aastas. Veisekasvatuseks ja olmeveena tarbitakse ca 15 000 m3 põhjavett aastas, mis saadakse käitise territooriumi kõrval asuvast puurkaevust (puurkaevu katastri number on 11061). Ettevõttes toodetakse silo ca 2300 tonni aastas. Allapanuks kasutatakse kuni 650 tonni põhku ja/või turvast. Jäätmete ja loomsete kõrvalsaaduste äravedu on organiseeritud teenuse sisseostmise näol. Käitise territooriumil jäätmeid ei kõrvaldata. Aastas tekib ca 8827,5 m3 sügavallapanusõnnikut, mis laotatakse taimede vegetatsiooni perioodil põldudele paisklaotusega. Käitises kasutatakse parimale võimalikule tehnikale (PVT) vastavat tehnoloogiat. Samuti kavandatavad investeeringud järgivad PVT soovitusi.

Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 5 viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019. a kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt ja sellest tulenevalt on samaaegselt tegu ka tööstusheite seaduse § 34 lõike 1 alusel avaldatava teadaandega.

Eelnõude, kompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 680 7901). Keskkonnaamet on otsuste tegemisel aluseks võtnud viimase ehk 27.03.2020 esitatud taotluse versiooni (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS numbritega DM-101450-8).
Eelnõu on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=1482

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult (e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga) 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Adiste küla Prügila

17.08.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse Põlva Vallavalitsuse (registrikood 75038581) esitatud keskkonnaloa taotluse (edaspidi taotlus). Keskkonnaluba taotletakse suletud Adiste prügila järelhoolduseks seoses jäätmeloa nr L.JÄ/326885 lõppemisega. Prügila asub Põlva maakonnas Põlva vallas Adiste külas Prügila kinnistul (katastritunnus 61902:001:0066).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS. Taotlus on digitaalselt kättesaadav infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru linn, 65620.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Jaama 20, Põlva linn

3.08.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud TERE aktsiaseltsi (registrikood 11411278) 17.04.2020 esitatud keskkonnakompleksloa L.KKL.PÕ-30997 muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa alusel tegeleb TERE aktsiaseltsi toorpiima ümbertöötlemisega pulbri-, või-, kodujuustu-, linnapiimatoodete tootmiseks Põlva meiereis (asukohaga Jaama tn 20, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond).

Keskkonnakompleksloa muutmise algatas Keskkonnaamet käitise kontrolli tulemuste alusel loa andmete ajakohastamiseks ning täiendamiseks. Keskkonnakompleksloas muutmise käigus täiendatakse käitise parima võimaliku tehnika, tootmisprotsessis kasutatavad ohtlike ained sisaldavaid abimaterjalide andmeid ja jäätmealast infot. Muudetakse välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid ja seoses 04.12.2019 avaldatud PVT-järelduste tõttu, õhkuheite seire nõudeid. 01.10.2019 jõustunud veeseaduse tõttu muudetakse põhjavee seire nõudeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Lahe küla Kurgsoo

14.07.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) esitas 26.06.2020 Keskkonnaametile nõuetele vastava keskkonnaloa taotluse milles taotleb vee erikasutusõigust Kurgsoo II turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse. Kurgsoo II turbatootmisala asub Põlva ja Võru maakondade piiril. Põlvamaal Põlva vallas Lahe külas asub Kurgsoo turbatootmisala maaüksus (registriosa nr 1014838, katastriüksused 38501:003:0828 ja 38501:003:0830) ning Võrumaal Võru vallas Tagaküla külas asuvad Mäe-Rebo (registriosa nr 350641, katastritunnus 91801:001:0049), Soo-Hindriku (registriosa nr 576841, katastritunnus 91801:001:0510), Jaaska-Hindriko (registriosa nr 205041, katastritunnus 91801:001:0232) ja Raba (registriosa nr 635841, katastritunnus 91801:001:1320) maaüksused.

Ettevõte omab Kurgsoo II turbamaardlas kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnalubasid nr VO-015 ja nr 5 (Põlm5). Vee erikasutusõigust taotletakse kehtivusega kuni 27.07.2025.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 109091, dokumendi nr DM-109091-6

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Mõisa tee 11, Peri küla

13.07.2020
Põlva Vallavalitsus annab teada, et aktsiaselts Generaator (registrikood: 10039457) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 11, 63218) keskkonnaloa taotlus Põlvamaal Põlva valla Peri külas kinnistul aadressiga Mõisa tee 11 (katastritunnus 61903:001:0571, registriosa nr 383138) Peri ojal Peri hüdroelektrijaamas hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmise eesmärgil paisutustasemel 52,45 abs (EH2000) on võetud Keskkonnaameti poolt menetlusse.

Keskkonnaloa, taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/) taotluse number T-KL/1003907, menetluse nr 110080.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kalevi 1a Räpina 64503.

Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Jaama 20, Põlva

16.06.2020
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud MG piima invest OÜ (registrikood: 14161735) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/318852 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Keskkonnaloa taotluse menetluse number on M-108753. Keskkonnaloas on käitiseks Põlva linnas Jaama tn 20 kinnistul (katastritunnus 62001:005:0038) asuv katlamaja. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses keskkonnaloa aluseks olevate õigusaktide muutumisest.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kalevi tn 1a, 64503 Räpina.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

25.05.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud usaldusühing Kiuma Põld (registrikood: 10300660) esitatud keskkonnaloa taotluse M-109969. Keskkonnaluba taotletakse jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2, 3 ja 4. Käitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Vana-Tartu tee 6 (katastriüksuse tunnus 61901:001:0007).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

17.03.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud RAO Metall OÜ (registrikood 12057117) 12.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse DM-108803-2. Keskkonnaluba taotletakse jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2, 3 ja 4. Käitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn Jaama 81 (katastriüksuse tunnus 62001:006:0009).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.