Keskkonna kompleksloa eelnõu avalikustamise teade: Mooste Farmerid lihaveisefarm

5.10.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaametil on valminud osaühing Mooste Farmerid (registrikood 10051731) (aadress Rasina mnt 18, Mooste alevik, Põlva vald) poolt esitatud kompleksloa taotluse põhjal tehtavate otsuste eelnõud ja komplaksloa eelnõu.

Osaühing Mooste Farmerid lihaveisefarm asub Põlvamaal Põlva vallas Mooste alevikus Suurfarmitagune tee 9 maaüksusel (katastritunnus 47301:002:0092) ja Rasina mnt 18 maaüksusel (47301:002:0142) ning farmi põhitegevuseks on lihaveiste kasvatamine.

Farmis on planeeritud kohti kuni 591 ammlehmale, 591 vasikale ning 9 pullile. Käitise tootmisvõimsus on ca 591 noorveist aastas. Veisekasvatuseks ja olmeveena tarbitakse ca 15 000 m3 põhjavett aastas, mis saadakse käitise territooriumi kõrval asuvast puurkaevust (puurkaevu katastri number on 11061). Ettevõttes toodetakse silo ca 2300 tonni aastas. Allapanuks kasutatakse kuni 650 tonni põhku ja/või turvast. Jäätmete ja loomsete kõrvalsaaduste äravedu on organiseeritud teenuse sisseostmise näol. Käitise territooriumil jäätmeid ei kõrvaldata. Aastas tekib ca 8827,5 m3 sügavallapanusõnnikut, mis laotatakse taimede vegetatsiooni perioodil põldudele paisklaotusega. Käitises kasutatakse parimale võimalikule tehnikale (PVT) vastavat tehnoloogiat. Samuti kavandatavad investeeringud järgivad PVT soovitusi.

Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 5 lg 5 viiakse käesolev menetlus läbi kuni 31.12.2019. a kehtinud tööstusheite seaduse kohaselt ja sellest tulenevalt on samaaegselt tegu ka tööstusheite seaduse § 34 lõike 1 alusel avaldatava teadaandega.

Eelnõude, kompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Valga kontoris (Kesk 12, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 680 7901). Keskkonnaamet on otsuste tegemisel aluseks võtnud viimase ehk 27.03.2020 esitatud taotluse versiooni (registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS numbritega DM-101450-8).
Eelnõu on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?proceeding_id=1482

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult (e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kesk 12, 68203 Valga) 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Adiste küla Prügila

17.08.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse Põlva Vallavalitsuse (registrikood 75038581) esitatud keskkonnaloa taotluse (edaspidi taotlus). Keskkonnaluba taotletakse suletud Adiste prügila järelhoolduseks seoses jäätmeloa nr L.JÄ/326885 lõppemisega. Prügila asub Põlva maakonnas Põlva vallas Adiste külas Prügila kinnistul (katastritunnus 61902:001:0066).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS. Taotlus on digitaalselt kättesaadav infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru linn, 65620.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Jaama 20, Põlva linn

3.08.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud TERE aktsiaseltsi (registrikood 11411278) 17.04.2020 esitatud keskkonnakompleksloa L.KKL.PÕ-30997 muutmise taotluse. Keskkonnakompleksloa alusel tegeleb TERE aktsiaseltsi toorpiima ümbertöötlemisega pulbri-, või-, kodujuustu-, linnapiimatoodete tootmiseks Põlva meiereis (asukohaga Jaama tn 20, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond).

Keskkonnakompleksloa muutmise algatas Keskkonnaamet käitise kontrolli tulemuste alusel loa andmete ajakohastamiseks ning täiendamiseks. Keskkonnakompleksloas muutmise käigus täiendatakse käitise parima võimaliku tehnika, tootmisprotsessis kasutatavad ohtlike ained sisaldavaid abimaterjalide andmeid ja jäätmealast infot. Muudetakse välisõhu saastamist käsitlevaid andmeid ja seoses 04.12.2019 avaldatud PVT-järelduste tõttu, õhkuheite seire nõudeid. 01.10.2019 jõustunud veeseaduse tõttu muudetakse põhjavee seire nõudeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Toimetaja: LIIA SULG

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Lahe küla Kurgsoo

14.07.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Aktsiaselts Kagu-Eesti Turvas (registrikood: 10125398) (aadress Tehnika tn 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond 65509) esitas 26.06.2020 Keskkonnaametile nõuetele vastava keskkonnaloa taotluse milles taotleb vee erikasutusõigust Kurgsoo II turbatootmisalalt sademevee juhtimiseks suublasse. Kurgsoo II turbatootmisala asub Põlva ja Võru maakondade piiril. Põlvamaal Põlva vallas Lahe külas asub Kurgsoo turbatootmisala maaüksus (registriosa nr 1014838, katastriüksused 38501:003:0828 ja 38501:003:0830) ning Võrumaal Võru vallas Tagaküla külas asuvad Mäe-Rebo (registriosa nr 350641, katastritunnus 91801:001:0049), Soo-Hindriku (registriosa nr 576841, katastritunnus 91801:001:0510), Jaaska-Hindriko (registriosa nr 205041, katastritunnus 91801:001:0232) ja Raba (registriosa nr 635841, katastritunnus 91801:001:1320) maaüksused.

Ettevõte omab Kurgsoo II turbamaardlas kaevandamiseks maavara kaevandamise keskkonnalubasid nr VO-015 ja nr 5 (Põlm5). Vee erikasutusõigust taotletakse kehtivusega kuni 27.07.2025.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru, tel 78 68 360, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr 109091, dokumendi nr DM-109091-6

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, 65608 Võru.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Mõisa tee 11, Peri küla

13.07.2020
Põlva Vallavalitsus annab teada, et aktsiaselts Generaator (registrikood: 10039457) (aadress Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 11, 63218) keskkonnaloa taotlus Põlvamaal Põlva valla Peri külas kinnistul aadressiga Mõisa tee 11 (katastritunnus 61903:001:0571, registriosa nr 383138) Peri ojal Peri hüdroelektrijaamas hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmise eesmärgil paisutustasemel 52,45 abs (EH2000) on võetud Keskkonnaameti poolt menetlusse.

Keskkonnaloa, taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/) taotluse number T-KL/1003907, menetluse nr 110080.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmata jätmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kalevi 1a Räpina 64503.

Toimetaja: ANNELY EESMAA

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade: Jaama 20, Põlva

16.06.2020
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud MG piima invest OÜ (registrikood: 14161735) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/318852 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Keskkonnaloa taotluse menetluse number on M-108753. Keskkonnaloas on käitiseks Põlva linnas Jaama tn 20 kinnistul (katastritunnus 62001:005:0038) asuv katlamaja. Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses keskkonnaloa aluseks olevate õigusaktide muutumisest.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kalevi tn 1a, 64503 Räpina.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

25.05.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud usaldusühing Kiuma Põld (registrikood: 10300660) esitatud keskkonnaloa taotluse M-109969. Keskkonnaluba taotletakse jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2, 3 ja 4. Käitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Mammaste küla, Vana-Tartu tee 6 (katastriüksuse tunnus 61901:001:0007).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

17.03.20

Põlva Vallavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on menetlusse võtnud RAO Metall OÜ (registrikood 12057117) 12.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse DM-108803-2. Keskkonnaluba taotletakse jäätmete, sh ohtlike ja metallijäätmete, taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-dele 2, 3 ja 4. Käitluskoht asub aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn Jaama 81 (katastriüksuse tunnus 62001:006:0009).

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Karja 17a, Võru.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.