KAASAMISE HEA TAVA

November 2023
 
Põlva vallavalitsuse kaasamise hea tava eesmärk on kaasamispraktika sõnastamine ja tegutsemisjuhiste andmine. 
Kaasamise hea tava koondab infot kaasamise üldiste põhimõtete kohta Põlva vallas, selgitab lahti näiteks kogukondade kaasamise, kaasava eelarve ja eelarve koostamise protsessidega seonduva ning selgitab ruumilise planeerimisega seotud kaasamistegevusi.
 
ÜLDISED INFO JAGAMISE JA KAASAMISE PÕHIMÕTTED:
 
VALLAVALITSUSE TEGEVUS
1. Vallavalitsus jagab infot avatult ja asjakohaselt. Kui küsimus ei kuulu teenistuja pädevusse, suunatakse kodanik õige inimese juurde.
2. Päringutele, pöördumistele ja teabenõuetele vastatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui seaduses sätestatud korras. Juhul, kui küsimusele vastamine vajab pikemat süvenemist/ettevalmistamist ja rohkem aega, antakse kodanikule sellest teada.
3. Kui vallavalitsuse poole pöördunud kodaniku küsimus on laiema avaliku huviga, siis koostatakse selle kohta avalik teavitus, vajadusel pressiteade või teavitatakse mõnel teisel sobival moel.
4. Vallavalitsuse peamised infokanalid ja kaasamisvahendid on:
- Põlva valla veebileht
- valla infoleht „Põlva Teataja"
- Põlva vallavalitsuse sotsiaalmeedia lehed (Facebook ja Instagram)
5. Pressiteated, sotsiaalmeedia teavitused ja muu kommunikatsioon on lihtsa ja selge keelekasutusega ning poliitiliselt neutraalsed ja tasakaalustatud.
6. Avalike koosolekute, arutelude, rahvakoosolekute ja teiste kaasamisürituste kohta avaldatakse info valla veebilehel ja sotsiaalmeedias, valla infolehes ning vajadusel teadete tahvlitel piirkondades.
Rahvakoosolekud toimuvad üldiselt õhtusel ajal, et võimaldada kõikide huviliste osavõtt. Koosoleku olulisemad kokkulepped ja otsused protokollitakse ning avaldatakse valla veebilehel ning dokumendiregistris.
9. Lisaks tegevust kajastavatele pressiteadetele vallavalitsus koostab ja avaldab valla kodulehel ning infolehes Põlva Teataja järgmisi regulaarseid infoülevaateid:
- vallavalitsuse istungi ülevaade (arutusel olnud teemad ja vastu võetud otsused)
- volikogu istungi eelinfo (päevakord ja eelnõud) ning istungi ülevaade (arutusel olnud teemad ja vastu võetud otsused)
10. Valla infoleht ilmub regulaarselt. Lehte jagatakse tasuta kõikidesse vallas asuvatesse postkastidesse ning on kättesaadav valla veebilehel. Samas on avaldatud ka info ilmumisaegade ja toimetuse kohta. Infoleht on Põlva vallavalitsuse ja selle allasutuste, kogukonna jms informatsiooni edastamise kanal.
 
VALLAVOLIKOGU TEGEVUS
11. Vallavolikogu istungite toimumise ajad on avaldatud valla veebilehel, istungid on avalikud.
12. Eelnõud, mis on seotud suure avaliku huvi või kodanike igapäevaelu oluliselt mõjutavate teemadega, pannakse ettepanekute ja tagasiside kogumiseks avalikule väljapanekule valla veebilehele. Infot avaliku väljapaneku toimumise kohta jagatakse valla infokanalites.
Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud kajastatakse volikogu eelnõu seletuskirjas koos põhjendustega, miks neid arvestati/ei arvestatud. Avalike arutelude käigus on ettepanekute esitajatel võimalik oma ettepanekut kaitsta. Ettepaneku esitajale antakse personaalset tagasisidet e-kirja teel.
13. Vallavolikogu ja vallavalitsuse valitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas ja on kättesaadavad valla dokumendiregistris. Ei avalikustata õigusakte, mis sisaldavad andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mis on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks.
 
KOGUKONDADE KAASAMINE
14. Kogukondade kaasamisel on olulise tähtsusega küla- ja alevikuvanemate olemasolu ja tegevus. Innustatakse ja toetatakse kogukondasid valima oma kõneisikuid – küla- või alevikuvanemaid.
15. Kogukondi kaasatakse eelnõude avalike väljapanekute ja avalike arutelude kaudu.
16. Valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostatakse koostöös huvigruppide ja valla elanikega. Protsessi raames toimuvad avalikud koosolekud ning arengukava- ja eelarvestrateegia avalik väljapanek. Kodanikke informeeritakse neist kõikide valla meediakanalite ja veebilehe kaudu.
17. Valla eelarve moodustumine on kirjeldatud ja leitav valla veebilehel. Eelarve täitmise jälgimine on virtuaalselt jälgitav valla veebilehel. Vaata täpsemalt www.polva.ee/eelarve
18. Kogukondi kaasatakse valla eelarve koostamisse läbi kaasava eelarve protsessi. Kaasavasse eelarvesse saab ettepanekuid esitada igaüks, idee esitamisel peab silmas pidama kehtivat kaasava eelarve menetlemise korda. Ettepaneku esitamiseks tuleb selgitada oma ideed, selle arvestuslikku maksumust, asukohta ning sihtrühma. Rahvahääletus kogukondade arvamuse väljaselgitamiseks toimub elektrooniliselt. Võiduideede elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös idee autoritega.
19. Ruumilise planeerimise valdkonnas on kohalikel elanikel ja kõigil huvilistel võimalik kaasa rääkida üldplaneeringu koostamise, detailplaneeringu koostamise ning projekteerimistingimuste avatud menetluse protsessis vastavalt seaduses ette antud tähtaegadele. Infot ja selgitusi käimasolevate planeeringute ja projekteerimistingimuste menetluste kohta jagatakse valla veebilehel ja vajadusel sotsiaalmeediakanalites. Valla veebilehel on leitav info kõikide detailplaneeringute kohta Põlva vallas.
20. Valla arendusprojektide kohta antakse objektiivset ja ajakohast infot valla veebilehel: projektide lühikirjeldused ja maksumused koos infoga lisarahastuse ja valmimistähtaegade kohta. Arendusprojektiga otseselt või kaudselt seotud inimesi, ühinguid ja asutusi teavitatakse arendusprojektist võimalikult varases staadiumis ja selgitatakse välja vajadused, võimalused ja kohustused seoses projektiga.
21. Noorte kaasamiseks ja informeerimiseks tehakse aktiivselt koostööd koolide õpilasesinduste, noortekeskuste ja noorsootöötajatega.
22. Eakate ja puuetega inimeste kaasamiseks ja informeerimiseks kasutatakse nende jaoks sobivaid kaasamisvorme ja kanaleid. Tehakse koostööd Põlva Päevakeskuse ja Põlvamaa Puutega Inimeste Kojaga.
 
 
Toimetaja: ANNELY EESMAA