Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmine

Algatamine

Põlva Vallavalitsuse 18. detsembri 2019. a korraldusega 2-3/646 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise algatamine" algatati Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmine.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 5. veebruari 2020. a korraldusega nr 2-3/38 ""Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muudatuste heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise heaks ning suunas avalikule väljapanekule 06.–20.02.2020.

Dokumendid:

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 27.02.2020 kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.