Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030

Kehtiv arendamise kava

"Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030" vastuvõtmine

Algatamine

Põlva Vallavalitsuse 18. detsembri 2019. a korraldusega 2-3/646 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise algatamine" algatati Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmine.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 5. veebruari 2020. a korraldusega nr 2-3/38 ""Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" muudatuste heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kiitis vallavalitsus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise heaks ning suunas avalikule väljapanekule 06.–20.02.2020.

Dokumendid:

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 muutmise avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu 27.02.2020 kell 10.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

Komisjonide protokollid

Majanduskomisjoni ja arengukomisjoni 19.05.2020 ühiskoosoleku protokoll

Vastuvõtmine

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisekava aastateks 2019–2030 vastuvõtmine toimus Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 istungil.

"Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030" vastuvõtmine (ME18); eelnõu (pdf, 345 kB), lisa (pdf, 4087 kB), joonis 1-1 Põlva_Kjoonis 1-1 Põlva_Vjoonis 1-2 Mammaste_Kjoonis 1-2 Mammste_Vjoonis 1-3 Himmaste_Kjoonis 1-3 Himmaste_Vjoonis 1-4 Rosma_Kjoonis 1-4 Rosma_Vjoonis 1-5 Orajõe_Kjoonis 1-5 Orajõe_Vjoonis 1-6 Puuri_VKjoonis 1-7 Peri_Kjoonis 1-7 Peri_V, joonis 2 Aarna_VKjoonis 3 Andre (sika)_Vjoonis 4 Ahja_Kjoonis 4 Ahja_Vjoonis 5 Tilsi_Kjoonis 5 Tilsi_Vjoonis 6 Himma-Vardja_VK joonis 7 Mooste_Kjoonis 7 Mooste_Vjoonis 8 Kauksi_Kjoonis 8 Kauksi_Vjoonis 9 Jaanimõisa_VK, joonis 10 Rasina_Vjoonis 11 Vastse-Kuuste_Kjoonis 11 Vastse-Kuuste_Vjoonis  12 Hatiku_V

Avalikustamine

Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 määrus nr 1-2/9 "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030" vastuvõtmine" on avaldatud Riigi Teatajas.

Põlva Vallavolikogu 28.05.2020 istungi protokoll nr 1-1/4