Tööstuse 9, Eoste küla

5.08.19

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 01.08.2019 korraldusega nr 2-3/406.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt Tööstuse tee 9 katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,53 ha. Planeeritav katastriüksus on hetkel hoonestamata, hoonete suurim lubatud arv on 5. Hoonete ehitisealuseid pindalasid planeering ei piira, lubatud hoonete suurima ehitisealuse pindala kogu katastriüksuse kohta on 19 000 m2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 16 m. Sõiduautode juurdepääs planeeringualale on planeeritud Tööstuse teelt, mille tarbeks rajatakse täiendavad mahasõidud. Raskeliiklus on planeeritud Himmaste - Rasina T-16 riigimaanteelt alguse saava Liimpuidu tee kaudu. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise kohta. 

Detailplaneering algatati 17.05.2017 korraldusega 2-3/256 ning võeti vastu Põlva Vallavalitsuse 15.05.2019 korraldusega nr 2-3/229.  

Kehtestatud detailplaneering:

Seletuskiri, situatsiooniskeem, funtsionaalsed- ja linnaehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis koos tehnovõrkudega, planeeringu illustratsioon, kooskõlastused ja koostöö.


Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad: https://service.eomap.ee/p%C3%B5lvavald_uus/#/planeeringud/planeeringud/621000093

 

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR