Avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2022. a. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. aprill 2022. a.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonete väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee.

Hajaasustusprogramm 2022

 

Lisainfo ja konsultatsioon:

Kaia Sillaste
Põlva Vallavalitsus
registrispetsialist
+372 799 9499
kaia.sillaste@polva.ee