•Metsa tn 10 ja Metsa tn 12, Põlva linn

28.06.22

 Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2021. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala  detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurus on 1,41 ha ning planeeringu eesmärgiks on jagada ala kruntideks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus kuni kolme korter- ja/või ridaelamu ning kuni kolme üksikelamu püstitamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse Metsa ja Toominga tänavatelt.

Põlva Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 2-3/206 muudeti detailplaneeringu nimetust ning täpsustati planeeringu koostamise eesmärki. Detailplaneeringu nimetuseks on edaspidi "Põlva linnas Metsa tn 10 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ning lähiala detailplaneering". Põlva Vallavalitsuse 06.01.2021 korraldusega nr 2-3/1 algatatud detailplaneeringu koostamist jätkatakse eesmärgiga jagada planeeringuala kruntideks, määrata kruntidele hoonestusala, ehitiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse- ja haljastuse põhimõtted ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus kuni viie korter- ja/või ridaelamu (maksimaalselt 60 korterit) püstitamiseks.

Planeeringualal ei paikne kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ja Natura 2000 võrgustiku alasid. Planeeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks negatiivset mõju kaitsmata põhjaveega piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile. Puudub piiriülene mõju. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olemasoleva liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning täiendavate ülenormatiivsete saastetasemete esinemist. Planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase, õhu ja vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole ette näha olulist negatiivset keskkonnamõju ega ohtu inimese tervisele. Õnnetuste esinemine on eeldatavalt minimaalne. Kavandatav tegevus ei kahjusta olulisel määral kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Keskkonnaameti seisukoht, KSH eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohad, planeeringuala asendiplaan.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 13. maist – 13. juunini 2022.  Avalikustatud planeeringu eelnõu seletuskiri, põhijoonis ja tehnovõrkude joonis Detailplaneeringu eelnõu avalikustamise ajal esitatud ettepanekute ja arvamuste avalik arutelu toimus 20. juunil 2022. Avaliku arutelu ettekanne ja protokoll (pdf-fail).

Avalikustamise käigus esitatud ettepanekud koos omavalitsuse seisukohtadega ning planeeringu kehtestamisest huvitatud isiku vastused ja selgitused.* Märkus: vastustes viidatud väide, et kehtiv üldplaneering lubab reserveeritud alade piire muuta, ei ole tõene. Enamus esitatud arvamustest käsitles kavandatavat asustustihedust, moodustavate kruntide arvu ja suurust, olemasoleva haljastuse säilitamist, parkimis- ja sademeveelahendusi ning vastavust üldplaneeringule.

 
 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR