• Piiri tn 22 ja Metsa tn 12, Põlva linn

3.02.21

Põlva Vallavalitsus algatas 06.01.2020. a korraldusega nr 2-3/1 Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa tn 12 katastriüksuste ja lähiala  detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringuala suurus on 1,41 ha ning planeeringu eesmärgiks on jagada ala kruntideks ning määrata moodustavatele kruntidele ehitusõigus kuni kolme korter- ja/või ridaelamu ning kuni kolme üksikelamu püstitamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse Metsa ja Toominga tänavatelt.

Planeeringualal ei paikne kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ja Natura 2000 võrgustiku alasid. Planeeringu realiseerimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist kahjustumist, näiteks negatiivset mõju kaitsmata põhjaveega piirkonna hüdrogeoloogilistele tingimustele ja veerežiimile. Puudub piiriülene mõju. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olemasoleva liikluskoormuse, mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning täiendavate ülenormatiivsete saastetasemete esinemist. Planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase, õhu ja vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale maakasutusele või majandustegevusele. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei ole ette näha olulist negatiivset keskkonnamõju ega ohtu inimese tervisele. Õnnetuste esinemine on eeldatavalt minimaalne. Kavandatav tegevus ei kahjusta olulisel määral kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Eeltoodud põhjustel jäeti detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Keskkonnaameti seisukoht, KSH eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohad, planeeringuala asendiplaan.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR