Avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks

Põlva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse avalikku istungit korraldamata:

  1. Põlva linnas Jaama tn 45  krundile  üksikelamu abihoone püstitamiseks.

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati projekteerimistingimuste taotlus Põlva linnas Jaama tn 45 krundile üksikelamu abihoone püstitamiseks. Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Põlva linn detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Jaama tn 45 katastriüksuse kohta puudub kehtiv detailplaneering. Projekteerimistingimused määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõike 1 kohaselt on reeglina detailplaneering nõutav vaid ehitusloakohustuslike hoonete ehitamiseks, sh laiendamiseks. Kui kohalik omavalitsus soovib detailplaneeringu kohustusega alal anda projekteerimistingimused, siis seda erandit reguleerib PlanS § 125 lõige 5. Tegemist on erinormiga e erisusega üldisest detailplaneeringu  koostamise kohustusest.

Jaama tn 45 katastriüksusel asub olemasolev elamu (110009459) ja abihoone, mille kohta puudub ehitisregistri kanne. Taotluse alusel soovitakse olemasoleva abihoone asemele püstitada uut abihoonet. Kavandatava hoone ehitisealune pind on vastavalt taotluse lisaks olevale eskiisjoonisele ca 90 mja kõrgus ca 5,0 m. Põlva valla üldplaneeringu seletuskirja tabelis 8 (lk 30) on määratud ehitustingimused Põlva linna Lina-Ähnioru asumi elamualal (E1). Kavandatava hoone püstitamisega eeldatavalt ei ületata üldplaneeringus määratud krundi täisehitusprotsenti (30%). Katusekalle ja hoone asukoht peavad olema kooskõlas piirkonna hoonestusega ja paigutusega tänavaruumis. Katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve on 100% elamumaa, katastriüksuse pindala on 583 m². Kavandatav hoone sobib mahuliselt ja otstarbekalt väljakujunenud piirkonda ning ei ületa üldplaneeringuga määratud krundi täisehitusprotsenti (30%).

 

  1. Põlva linnas J. Käisi tn 24  krundile  üksikelamu püstitamiseks.  

Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 kohaselt on reeglina detailplaneering nõutav vaid ehitusloakohustuslike hoonete ehitamiseks, sh laiendamiseks. Kui kohalik omavalitsus soovib detailplaneeringu kohustusega alal anda projekteerimistingimused, siis seda erandit reguleerib PlanS § 125 lõige 5. Tegemist on erinormiga e erisusega üldisest detailplaneeringu koostamise kohustusest.

Põlva linnas J. Käisi tn 24 omaniku esindaja esitas ehitisregistrisse 08.03.2024 projekteerimistingimuste taotluse nr 2411002/02067 J. Käisi tn 24 katastriüksusele (katastritunnus 62001:001:0409, sihtotstarve elamumaa 100%) üksikelamu püstitamiseks. Katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve on 100% elamumaa, katastriüksuse pindala on 1307 m².

Põlva valla üldplaneeringu seletuskirja tabelis 8 (lk 30) on määratud ehitustingimused Põlva linna Käisi-Piiri asumi väikeelamute elamualal (E1). Katusekalle ja hoone asukoht peavad olema kooskõlas piirkonna hoonestusega ja paigutusega tänavaruumis. Kavandatava hoone maht paigutada ehitusjoonele (kooskõlas J. Käisi 22 oleva hoone asukohaga). Hoone kõrgus kavandada kuni 9 m ja kuni kahekorruselisena. Tänavapoolne hoone fassaad liigendada avadega (aknad/uksed), tehnilised seadmed paigaldada kohtadesse, kus need ei riku vaadet avalikust ruumist hoone fassaadile ja katusele. Hoone sobib mahuliselt ja otstarbekalt väljakujunenud piirkonda ning ei ületa üldplaneeringuga määratud krundi täisehitusprotsenti (30%). Hoonestusala on krundi piiridest 4 m kaugusel. Projekteerimistingimused määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4 nimetatud tingimused.

 

Projekteerimistingimuste eelnõudega on võimalik tutvuda 11.04.2024 kuni 24.04.2024 Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-alusel.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõude kohta saab esitada kuni 24.04.2024 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.