« Tagasi

Volikogu 18.05.2023 istungil

Sihtasutuse Tilsi Perekodu põhikirja muutmine
SA Tilsi Perekodu põhikirja muudeti seoses tegevuse laiendamisega. Kavandatakse osutada tugiisikuteenust ja isikliku abistaja teenust ka täiskasvanutele, algatada ja ellu  viia sotsiaalhoolekandeteenuseid arendavaid projekte ning tegelda nõustamisteenuste ja vanemahariduse korraldamisega.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord
Seoses riikliku üldhooldusteenuse ümberkorraldamisega kehtestatakse ka uus Põlva valla üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Praeguseks tugevalt muutunud asjaolude tõttu tunnistati kehtetuks 2007. aastal kehtestatud Taevaskoja küla Sanatooriumi katastriüksuse detailplaneering.

Põlva valla jäätmehoolduseeskirja muutmine
Esimesel lugemisel oli jäätmehoolduseeskirja muutmine. Põlva valla jäätmehoolduseeskiri tuleb viia vastavusse jäätmeseaduse muudatustega. Peamiselt puudutavad muudatused biojäätmete kompostimist ja äravedu.

Arvamuse andmine
Nõustuti Siimuniidu uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmisega. Luba taotletakse uuringuteks Säässaare külas riigi omandis oleval maaüksusel Räpina metskond 252 (katastritunnus 47301:002:1129). 

Maamaksumäärade kehtestamine
Esimesel lugemisel oli maamaksumäärade kehtestamise eelnõu. Maa-ameti uue korralise maade hindamise tulemusi arvestades on maade hinnad märgatavalt muutunud. 
Maamaks laekub omavalitsuse eelarvesse ja uute maksumäärade kehtestamine on vajalik maamaksude arvestamiseks. Määruse alusel suureneb maamaks maaomanikel ca 10%.

 

Teate koostas
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus