Valojärve, Eoste küla

27.01.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.02.2020 – 28.02.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1) või valla veebilehel.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneering algatati Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/73. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala asukohta ja ulatust. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse katastriüksusele püstitada kuni 8 meetri kõrgune elamu ja abihooned.

Detailplaneeringu koostamisega seotud dokumendid on kättesaadavad kaardirakenduse EVALD kaudu. 

Põlva Vallavalitsuse 22.01.2020 korraldusega nr 2-3/23 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.02.2020 – 28.02.2020.

Avalikustatud planeeringu seletuskiri ja joonised, Päästeameti kooskõlastus

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR