Ettevõtlustoetus

19.06.24

Ettevõtlustoetust antakse Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 1-2/59 "Ettevõtlustoetuse andmise kord" alusel. Kord reguleerib Põlva valla eelarve vahenditest uute töökohtade loomise toetamist ja eraldatud toetuse kasutamist.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlike, kasvule orienteeritud, väikeettevõtete arengule ja laienemisele ning neis ettevõtetes uute töökohtade loomisele. Toetuse eraldamise kaudu toetatakse ja arendatakse väikeettevõtlust Põlva vallas.

Abikõlbulikeks kuludeks on ainult uute töökohtade loomisega otseselt seotud põhivara soetamise ja sellega kaasnevad kulud. Uus töökoht on loodav täistööajaga töökoht, mida ei ole eelnenud 12 kuu jooksul toetuse taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus varem olnud. Uueks töökohaks ei loeta taotleja loodud töökohta, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel. Töötaja võetakse uuele töökohale tööle täistööajaga ja temaga sõlmitakse tähtajatu tööleping. Uued töökohad luuakse maksimaalselt 8 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Toetuse taotlemine

Taotlejaks võib olla äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja. Toetuse saamiseks esitab taotleja esindusõiguslik isik Põlva Vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Toetuse määrad
Toetust eraldatakse kuni:

  • kahe uue töökoha loomisel 4000 eurot
  • kolme uue töökoha loomisel 6000 eurot
  • nelja uue töökoha loomisel 8000 eurot
  • viie uue töökoha loomisel 10 000 eurot

Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks maksimaalselt 50% ulatuses projekti eelarve mahust. Omafinantseeringu määr on vähemalt 50% abikõlblikest kuludest.

 

Toetuse taotluse menetlemine

Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Põlva Vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul. Otsus edastatakse taotlejale kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Vallavalitsus sõlmib kahe kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest taotlejaga lepingu. Lepingus reguleeritakse toetuse kasutamise ja väljamaksmise tingimused.

 

Õigusaktid ning taotluse, lepingu ja lõpparuande vormid

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Ettevõtlustoetuse taotlus RTF (219 kB) / PDF (324 kB)

Ettevõtlustoetuse kasutamise lepingu ja lõpparuande vorm RTF (223 kB) / PDF (438 kB)

 

Rahastatud taotlused:

2023. aastal
STAL OÜ, taotluse esitamise kuupäev 07.12.2023, tegevusvaldkond Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK kood: 45201 / EMTAK 2008, toetuse summa 4000 eurot.

2020. aastal
STAL OÜ
taotluse esitamise kuupäev 18.12.2020, tegevusvaldkond Mootorsõidukite hooldus ja remont EMTAK kood: 45201 / EMTAK 2008, toetuse summa 8000 eurot.
Kivikaru OÜ, taotluse esitamise kuupäev 25.11.2020, tegevusvaldkond 
43129, eriehitustööd ja rajatised, toetuse summa 6000 eurot.

2019. aastal
Ecohome OÜ, taotluse esitamise kuupäev 04.02.2019, tegevusvaldkond enda kinnisvara ost ja müük EMTAK kood: 68101 / EMTAK 2008, 2017. a majandusaasta aruandes on toodud välja, et ettevõtte 2018. a uueks arendussuunaks on moodulmajade ehitus, toetuse suma 10000 eurot.

Toimetaja: ANNELY EESMAA