Kaasav eelarve

18.01.22

Mis on kaasav eelarve?
Kaasava eelarve põhimõte on kohaliku volikogu otsus eraldada osa omavalitsuse eelarvest kohalikule kogukonnale. Kaasava eelarve menetluses otsustavad Põlva valla elanikud, kuidas kasutatakse valla elu edendamiseks 2022. aastal Põlva valla eelarves ette nähtud 50 000 eurot. Valla elanikud saavad esitada nii ettepanekuid kaasava eelarve menetlusse kui ka osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

Milliseid ettepanekuid saab esitada?
Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks. Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.
Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

Kes saavad ettepanekuid esitada?
Kaasava eelarve elluviimiseks võib ettepaneku esitada igaüks – nii füüsiline kui ka juriidiline isik.

Millal ettepanek esitada?

Ettepanekuid saab esitada vallavalitsusele 10.-25. jaanuarini.
Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Mida peab ettepanek sisaldama?
Ettepanek peab sisaldama:

  1.  esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
  2.  nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest peab olema vähemalt 5000 eurot ning maksimaalselt 50 000 eurot.

 

Kes hindavad ettepanekuid ning mida hinnatakse?
Esmase hinnangu ettepanekutele annab vähemalt 5-liikmeline komisjon. Komisjon hindab esitatud ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

Kuidas selgitatakse välja elanike arvamus?
Elanike arvamuse välja selgitamiseks viiakse läbi veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee küsitlus.

Küsitlusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Põlva valla elanik (isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põlva vald).

Hääletada saab kahe ettepaneku poolt ning küsitluse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse tulemus liisu heitmisega. Ellu viiakse enim hääli saanud idee(d). Hääletuseks on aega seitse päeva.

Mitu ettepanekut ellu viiakse?
See sõltub, millise maksumusega ettepanekud koguvad enim hääli. Näiteks, kui enim hääli kogub ettepanek maksumusega 50 000 eurot, teostatakses sellel aastal vaid üks ettepanek. Kui enim hääli kogub ettepanek maksumusega 5000 eurot, siis teostatakse pingereas järgnevad ettepanekud kuni kaasava eelarve rahaliste vahendite ulatuses.

Kes viib ettepaneku ellu?
Ettepaneku esitajal ettepaneku elluviimise kohustust ei ole. Ettepaneku teostab vallavalitsus.

 

Täpsemalt loe: Kaasava eelarve menetlemise kord

 

Lisainfo: Kaire Kalk, arenduse peaspetsialist
kaire.kalk@polva.ee

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA