Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja jalgtee rajamise projekteerimistingimused

10.02.22

Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakond koostas projekteerimistingimusi Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja jalgtee (edaspidi JJT) rajamiseks Põlva maakonnas Põlva vallas riigiteede nr 18160 Leevijõe-Karilatsi km 0,455–2,195 ja 18115 km 7,296–7,345 kaitsevööndiga kattuvale maa-alale ning osaliselt riigitee alusele maale.

Põlva Vallavalitsus algatas 17.03.2021 korraldusega nr 2-3/128 Põlva vallas Karilatsi külas jalgratta- ja jalgtee rajamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Täpne trassi valik selgub projekteerimistööde käigus.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 23.03.2021 kuni 05.04.2021 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 05.04.2021 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

Avalikul väljapanekul laekus kokku üheksa arvamust piirnevate kinnisasjade omanikelt ning seisukoha esitas kaks ametkonda. Avaliku väljapaneku kohta koostati arvamuste ja kooskõlastuste koondtabel.

Põlva Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 2-3/173 määrati projekteerimistingimused Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja jalgtee tee ehitusprojekti koostamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG