Maa maksustamisest

16.11.18

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks, mida on kohustatud maksma maa omanik või maa kasutaja.

Maa maksustamishind on määratud keskkonnaministri 30.11.2001 määrusega nr 50 "Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine". Hinnad kehtivad alates 01.01.2002.

Maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel võib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada maksumääraks 0,1–2,5 protsenti maa maksustamishinnast

Alates 2018.aastast on Põlva vallas kehtestatud 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär, milleks on  2,0% maa maksustamishinnast aastas

 

Maamaksu vabastus

Alates 2013. aastast kehtiva maamaksuseaduse alusel on maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik või maa kasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ja mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Kodualune maa on isiku omandis olev elamumaa, millel asuvas hoones on isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoht.

Maamaksuvabastust (soodustust) saab juhul, kui isik on kinnistu omanik ja tema elukohana rahvastikuregistris on enne maksustamisaasta 1. jaanuarit samal kinnistul asuv hoone. Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei pea esitama avaldust.

 

Maamaksu tasumise tähtpäevad

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva – 31. märts ja 1. oktoober.

  • Summaline piirmäär on 64 eurot, millest väiksema või võrdse summa peab ära maksma esimeseks tähtpäevaks (31. märtsiks).
  • Üle 64 eurose maksusumma puhul peab maksumaksja tasuma
    • 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot ning
    • 1. oktoobriks ülejäänud osa maamaksust.

Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

 

Maamaksu kohustuse tekkimine

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ning maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Vallasvara puhul arvestatakse hoone omandamist 1. jaanuari seisuga.

 

Toimetaja: LIIA SULG