Mammaste küla Roosi tee 1 projekteerimistingimused

Põlva Vallavalitsusele esitati ehitisregistri veebikeskkonnas 21.06.2022 projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/0777 Mammaste külas Roosi tee 1 katastriüksusele suvila püstitamiseks.

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Põlva linnaga piirnev Mammaste küla tiheasustusala ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Taotluse alusel soovitakse katastriüksusele püstitada kuni kahekordne suvila tüüpi elumaja ehitisealuse pinnaga ca 60 m2 ja kõrgusega kuni 7 m. Kavandatava hoone asukoht krundi lõunapoolses osas. Suvila rajamine ei ole vastuolus üldplaneeringu seletuskirja peatükis 2.5.1 ja tabelis 10 kirjeldatud ehitustingimustega, mis lubab väikeelamute ala E1 püstitada kuni 2- korruseline väikeelamu. Täisehitusprotsent E1 alal on 30%. Katusekaldeks on elamutel 15°–45° ning hoonete paigutus lähtub tänavaruumist.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 24.08.2022 kuni 07.09.2022 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 07.09.2022 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

Projekteerimistingimuste määramise eelnõu

Korralduse lisa

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldusega nr 2-3/403 määrati projekteerimistingimused suvila püstitamiseks.