17.02.20

Põlva Vallavalitsuse palgajuhend

Palgajuhend on palga määramise ja maksmise kord. Selles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.