Põlva linn, Jaama tn 44 projekteerimistingimused

10.04.23

Ehitisregistri veebikeskkonda esitati projekteerimistingimuste taotlus Põlva linnas Jaama tn 44 krundile üksikelamu abihoone püstitamiseks.

Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Põlva linn detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Jaama tn 44 kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. 

Taotluse alusel soovitakse katastriüksusele püstitada viilkatusega üksikelamu abihoone ehitisealuse pinnaga ca 80 m2, kõrgusega kuni 5 m olemasoleva abihoone asemele. Olemasolev abihoone lammutatakse. Kinnistu asub üldplaneeringuga määratud Põlva linna tiheasustusala Raudtee asumis ehituslikus piirkonnas nr 4, mis on valdavalt väikeelamute ala E1 ja väljakujunenud ühtse hoonestuslaadiga piirkond. Kavandatava abihoone asukoht katastriüksusel peab järgima Jaama tänava üksikelamute piirkonna hoonestuslaadi, kus abihoonete paigutus jääb põhihoonest tahapoole ja katuse harjajoon risti Jaama tänavaga.   Abihoone püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringu seletuskirja peatükis 2.5.1 ja tabelis 8 kirjeldatud ehitustingimustega. Kavandatav hoone sobib mahuliselt ja otstarbekalt väljakujunenud piirkonda ning ei ületa üldplaneeringuga määratud krundi täisehitusprotsenti (30%). Projekteerimistingimused määratakse planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul ehitusseadustiku § 26 lõikes 4  nimetatud tingimused.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 13.03.2023 kuni 26.03.2023 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 26.03.2023 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.

Korralduse eelnõu

Korralduse lisa

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 2-3/146 määrati projekteerimistingimused üksikelamu abihoone püstitamiseks.

 

Toimetaja: LIIA SULG