Põlva linn Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 ning Pärnaõie tn 27 projekteerimistingimused

2.01.23

Ehitisregistri veebikeskkonda laekus 22.08.2022 projekteerimistingimuste andmiseks taotlus  nr 2211002/10014 Põlva linnas asuvate Tööstuse tn 9 (62001:006:0063) ja Tööstuse tn 5 (62001:006:0049)   katastriüksustele kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala  suurendamiseks ja Pärnaõie tn 27 katastriüksusele (62001:006:0302) uue hoone püstitamiseks.

Põlva Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a otsusega nr 1-3/60 "Põlva valla üldplaneeringu 2029+ osaline kehtestamine" kehtestatud üldplaneeringu kohaselt on Põlva linn   tiheasustusala ja detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 katastriüksustel on kehtestatud Põlva Linnavolikogu 10.11.2010 otsusega "Põlva linnas Lao tn 5 ja Lao tn 15 kinnistute detailplaneering". Pärnaõie tn 27 katastriüksusel puudub kehtiv detailplaneering. 

Esitatud taotluse alusel soovitakse Pärnaõie tn 27, Tööstuse 5 ja Tööstuse 9  katastriüksustele püstitada hoone, mis põhimahus (ca 62%) jääb  Pärnaõie tn 27 krundile ja osa hoonest jääb kehtiva detailplaneeringu alale hõlmates Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 krunte.

Taotletakse Pos.10, Pos.14 ja Pos.20 määratud hoonestusalade suurendamist ca 2% võrra, selliselt, et planeeringus olevad positsioonide hoonestusalad suurendatakse Pärna tn 27 krundi piirini. Detailplaneeringuga määratud ülejäänud ehitusõigust ja muid tingimusi ei soovita täpsustada.  Pärnaõie tn 27 katastriüksusel olemasolevad kasutuseta hooned lammutatakse ning uue hoone püstitamiseks soovitakse projekteerimistingimusi ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 16.09.2022 kuni 01.10.2022 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 01.10.2022 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.

Korralduse eelnõu

Korralduse lisa

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Projekteerimistingimuste eelnõu menetlusse kaasati 13.09.2022 kirjaga Pärnaõie tn 27, Tööstuse 5 ja Tööstuse 9 kinnistu omanik, kes esitas 30.09.2022 ettepaneku projekteerimistingimuste eelnõu lisas punkti 5.5. sõnastuse muutmiseks: "Ehitustöö tegemise aluseks on ehitusprojekt Eelprojekti ja Põhiprojekti staadiumid ning ehitustööde Tellija peab vajadusel hindama omal äranägemisel Tööprojekti koostamise vajalikkust." Projekteerimistingimuste eelnõu lisas punktis 5.5. toodud viide tuleneb Eesti standardi EVS 932:2017 normide ehitusprojekti staadiumite selgitustest, mis on projekteerimistingimuste eelnõu lisasse lisatud informatiivse viitena. EhS § 13 lõige 2 sätestab, et ehitusprojekti kohaselt on võimalik ehitada, ehitise ja ehitamise nõuetele vastavust kontrollida ja ning asjakohasel juhul ka ehitist kasutada ja korras hoida. EhS seletuskiri selgitab, et kui asutakse ehitama, peab ehitusprojekt olema oluliselt põhjalikum ja võimaldama lisaks ehitamisele ka ehitamist kontrollida. Majandus- ja taristuministri määrus "Nõuded ehitusprojektile" § 10 sätestab nõuded tööprojektile. Tööprojekti staadiumi eesmärk on ehitustöö ja omanikujärelevalve tegemise aluseks oleva projektdokumentatsiooni koostamine. Kasutusloa taotlemisel peab esitama ehitamise aluseks olnud ehitusprojekti EhS § 52 lõike 3 alusel. Põlva Vallavalitsus ei nõustunud ettepanekuga ja vallavalitsuse seisukoht on punkt 5.5. projekteerimistingimuste eelnõu lisast välja jätta põhjusel, et ehitusprojektide koostamisel ja ehitamisel peab järgima ehitusseadustiku ja rakendusaktide sätteid.

Põlva Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldusega nr 2-3/474 määrati projekteerimistingimused Põlva linnas, Pärnaõie tn 27 katastriüksusele uue hoone püstitamiseks ja Tööstuse tn 5 ja Tööstuse tn 9 katastriüksuste hoonestusala suurendamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG