Põlva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

10.05.21

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 2-3/210 kiideti "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" muutmise projekt ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025" muutmise projekt heaks ja suunati need avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimub 07.05.2021–23.05.2021 Põlva valla kodulehel.

VAATA SIIT:


Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela 2, Põlva.


Seletuskiri

Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostati ja kinnitati 2018. aastal. Igal aastal vaadatakse arengukava ning eelarvestrateegia üle. Ülevaade valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse Põlva valla majandusaasta aruandes.

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 6 lõike 4 kohaselt esitavad struktuuriüksused, volikogu komisjonid ja hallatavad asutused ettepanekud arengukava koostamiseks või selle muutmiseks koos rahaliste vahendite vajadustega valitsusele hiljemalt 15. aprillil.
2021. aasta 15. aprilliks arengukava muutmiseks või koostamiseks ettepanekuid ei esitatud.

Siiski on arengukava ülevaatamise käigus selgunud vajadus lisada arengukava tegevuskavasse aasta 2025. Samuti lisatakse tegevused, mis on sellel aastal lisatud maakonna arengustrateegiasse – tegevus nr 26 „Mooste Linakeskuse väljaarendamine" ja tegevus nr 27 „Osalemine koostööpartnerina Euroopa kultuuripealinn Tartu2024 protsessis".

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord § 2 lg 1 kohaselt peavad arengukava ja eelarvestrateegia arvestama maakonna arengustrateegiat.
Põlva Vallavalitsus esitas Põlvamaa Omavalitsuste Liidule 13. veebruari 2021. a kirjaga nr 12-15/21-380-1 03.02.2021 Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava uuendamiseks kolm ettepanekut:

1. täiendada tegevust 3.3.13 sõnadega vaateplatvormi rajamine (Tegevus 3.3.13 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse ligipääsetavuse parendamine ja vaateplatvormi rajamine);
2. lisada tegevussuunda 3.3. tegevus Mooste Linakeskuse väljaarendamine;
3. lisada tegevussuunda 3.3. tegevus Põlva Lõõtspilli- ja Pärandkultuurikeskuse väljaarendamine.

Põlva Vallakogu 25.03.2021 otsusega nr 1-3/10 "Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2021–2024 heakskiitmine" kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava, millesse vallavalitsuse esitatud ettepanekud on lülitatud. Sellest tulenevalt on tekkinud vajadus viia valla arengukava kooskõlla maakonna arengustrateegia tegevuskavaga ning nimetatud tegevused lisada valla arengukava tegevuskavasse.

Arengukava tegevuskavast jäetakse välja tegevused, mis on tehtud. Samuti on mõned sarnased tegevused ühendatud. Selleks, et tehtud muudatused oleksid ülevaatlikud, on arengukava tegevuskavas lehekülgedel 45–55 muudatused märgitud erinevate värvidega (sinisega tegevuskavasse lisatav tekst ning punasega väljajäetav tekst).

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 6 lõike 4 kohaselt esitab sõltuv üksus eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni valitsusele hiljemalt 15. aprillil. Sõltuvad üksused ei esitanud eelarvestrateegia koostamiseks ettepanekuid.

15. aprilliks esitasid eelarvestrateegiasse ettepanekud hallatavad asutused Põlva Kool, Kauksi Kool ja Ahja Kool.

Eelarvestrateegia muutmiseks esitatud ettepanekud:

Ettepaneku esitaja

Ettepanek

Maksumus

Vallavalitsuse ettepanek

Põlva Kool

Lina 21 võimla ja söökla renoveerimine

Ei ole esitatud

Lina 21 juurdehitus on 2021. a eelarves. Ettepanekut eelarvestrateegiasse mitte lülitada

Põlva Kool

Kesk 25 töö- ja tehnoloogiaõpetuse klasside renoveerimine + sisseseade

Maksumus alla 50 000

Ettepanekut eelarvestrateegiasse mitte lülitada, sest maksumus on alla 50 000 euro.

Põlva Kool

Koolimaja tee 1 väliala valvekaamerad.

Maksumus alla 50 000

Ettepanekut eelarvestrateegiasse mitte lülitada, sest maksumus on alla 50 000 euro.

Kauksi Kool

Staadioni ehitamise II etapp

Maksumus alla 50 000

Ettepanekut eelarvestrateegiasse mitte lülitada, sest maksumus on alla 50 000 euro.

Ahja Kool

Vana hooneosa I ja II korruse põrandate renoveerimine

Maksumus alla 50 000

Ettepanekut eelarvestrateegiasse mitte lülitada, sest maksumus on alla 50 000 euro.

 

Siiski on sellel aastal vajadus muuta eelarvestrateegiat ning lisada strateegiasse aasta 2025.

Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord § 6 lõike 6 kohaselt esitatakse eelarvestrateegia eelnõu valitsusele juhul, kui vastuvõetud eelarvestrateegia periood ei hõlma 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat. Põlva valla kehtiv eelarvestrateegia aastateks ei hõlmaks 15. oktoobri seisuga nelja eelseisvat eelarveaastat ning sellest tulenevalt on vajadus muuta eelarvestrateegiat ning lisada strateegiasse aasta 2025.

Põlva Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 2-3/210 kiideti "Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030" muutmise projekt ja "Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025" muutmise projekt heaks ja suunati need avalikule väljapanekule.

Avalik väljapanek toimub 07.05.2021–23.05.2021 Põlva valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Keldrikaela 2, Põlva.

„Põlva valla arengukava aastateks 2019-2030" muutmise ning Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025" muutmise avalikud arutelud toimuvad:
24.05.2021 algusega kell 17.30 Vastse-Kuustes Kultuurimajas (õues);
25.05.2021 algusega kell 17.30 Ahja Kultuurimajas (õues);
26.07.2021 algusega kell 17.30 Mooste Kultuurimajas (õues);
27.05.2021 algusega kell 18.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (õues);
28.05.2021 algusega kell 17.30 Tilsi Lasteaed Muumioru (õues).

Avalikel aruteludel tutvustatakse avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele esitatud ettepanekuid.

Toimetaja: ANNELY EESMAA