Puudega lapse hooldus ja hooldajatoetus

20.07.23

Hooldus seatakse ja hooldajatoetus makstakse hooldusvajadusega lapse hooldajale, et parandada puudega lapsele mõeldud sotsiaalteenuste kättesaadavust ning kompenseerida puudest tulenevaid lisakulusid.

 

Kellele hooldus seatakse?

Hooldus seatakse raske või sügava puudega kuni 18-aastasele isikule, kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise otsusega ning kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Põlva vald.

 

Kes saab hooldajaks hakata?

Hooldajatoetust on õigus taotleda Põlva valla rahvastikuregistrijärgsel täisealisel isikul, kes on: lapsevanem, last kasvatava vanema abikaasa, vanemaga vabaabielus olev isik, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik ning kellel ei ole sügavat puuet ja kes on võimeline puudega last vajalikul moel hooldama.

 

Kuhu taotlus esitada?

Puudega lapsele hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, milles märgitakse hooldatava ja hooldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood; hooldatava ja hooldaja elukoht; hooldaja kontaktandmed (telefon, elektronposti aadress); hooldamise vajaduse põhjendus; hoolduse seadmise periood; pangakonto number, kuhu kanda hooldajatoetus ja konto omaniku nimi. Taotlusele lisatakse olemasolul koopia puude määramise otsusest, puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist, eestkostjaks määramise kohtuotsusest või hoolduspere lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem.

 

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Peale nõuetekohase taotluse esitamist viib 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja läbi hooldatava elukohas hooldusvajaduse hindamise, et selgitada välja isiku kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus eneseteeninduses ja majapidamistoimingute teostamises.

Igakuuliselt hooldajale makstava hooldajatoetuse suurus otsustatakse pärast hooldusvajaduse hindamist ning teiste esitatud ja/või vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistujale kättesaadavate dokumentidega tutvumist.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

Lastekaitsespetsialist Helena Kuusk, tel 5871 7630, e-post helena.kuusk@polva.ee.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Puudega lapse hoolduse korraldamise kord  

Puudega lapse hooldajatoetuse määra kehtestamine    

Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks RTF (213 kB) / PDF (117 kB)

Toimetaja: LIIA SULG