Projekteerimistingimuste määramine Puuri külas, Lille tn 2 katastriüksusel

22.04.22

Põlva Vallavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse avalikku istungit korraldamata. Põlva Vallavalitsusele esitati 13.02.2022 projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/02068  detailplaneeringu arhitektuuriliste, ehituslike tingimuste täpsustamiseks.

Alal kehtib "Põlva vald Puuri küla Karoli A-94 mü ja Koroli (talu) mü ning Aasa tänavaga piirneva maa-ala (Koroli A-95 mü) detailplaneering", kehtestatud Põlva Vallavolikogu 14.08.2003 otsusega nr 43 ja Põlva Linnavolikogu 11.09.2003 otsusega. 

Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse ühtlustada hoonete katusekalded lähtuvalt kogu planeeringualal olevast hoonestusest ning määrata Lille tn 2 hoonetele lubatud katusekaldeks 18°–30°. Detailplaneeringuga määratud kinnistu hoonestusala ei muudeta ja detailplaneeringu lahendus ei muutu.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 22.03.2022 kuni 05.04.2022 Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-alusel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 05.04.2022 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308. 

Dokumendid:

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes LõunaLeht. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 2-3/165 määrati projekteerimistingimused detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste täpsustamiseks ja ehitiste ehitusprojekti koostamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG