Täisealise isiku hooldus ja hooldajatoetus

7.05.21

Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

 

Kellele hooldus seatakse?

Hooldus seatakse Põlva vallas elavale  täisealisele isikule,  kelle hooldusvajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme määramise  otsusega ning kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

Erandjuhul seatakse hooldus ja määratakse hooldajatoetus kuni kuueks kuuks isikule, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

 

Kes saab hooldajaks hakata?

Hooldajaks saab hakata täisealine teovõimeline isik, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isik ning kellel ei ole sügavat puuet ning kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul määral hooldama.

Erandkorras võib hooldajaks olla hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega isik, kui hooldatav hooldusvajaduse hindamise testi alusel ei suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ja teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

 

Kuhu taotlus esitada?

Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@polva.ee.

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?

Toetuse taotlemise aluseks on hooldatava ja hooldaja ühine kirjalik taotlus.

 

Mis saab pärast taotluse esitamist?

Peale nõuetekohase taotluse esitamist viib 10 tööpäeva jooksul vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja läbi hooldatava elukohas hooldusvajaduse hindamise, et  selgitada välja isiku kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus eneseteeninduses ja majapidamistoimingute teostamises.

Igakuuliselt hooldajale makstava hooldajatoetuse suurus otsustatakse pärast hooldusvajaduse hindamist ning teiste esitatud ja/või vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistujale kättesaadavate dokumentidega tutvumist.

 

Kellelt küsida lisainformatsiooni?

  • Sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim, tel 799 9476;  mob 5400 5954, e-post kulli.padar-siim@polva.ee (Põlva linn);
  • sotsiaaltööspetsialist Anu Otsing, tel 799 9342; mob 5301 3830, e-post anu.otsing@polva.ee (vana Põlva valla piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466; mob 527 0096, e-post katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
  • sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380; mob 5196 6411, e-post maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord

Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks RTF (149 kB) / PDF (121 kB)

Taotlus hoolduse lõpetamiseks RTF (118 kB) / PDF (112 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG